Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Št. 9000-02/2013-30/03 Ob-3092/16, Stran 2117
Na podlagi 33. člena Statuta Doma upokojencev Vrhnika (v nadaljevanju: dom), št.: 9002-02/2011, z dne 25. 2. 2011, je Svet Doma upokojencev Vrhnika (v nadaljevanju: svet), dne 22. 9. 2016 sprejel sklep o razpisu za imenovanje
direktorja 
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Svet doma upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Doma upokojencev Vrhnika, za mandatno obdobje petih let.
3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
3.1 zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2 – ZSV – UPB2 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu ZSV-F (Uradni list RS, št. 39/16).
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, diplomo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda, uradna dokazila o delovnih izkušnjah);
3.2 zahteve iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Domu upokojencev Vrhnika z dne 10. 5. 2011 spremembami pravilnika z dne 20. 6. 2016, in sicer:
3.2.1 zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja – obvezna, predvidena za delovno mesto direktorja:
3.2.1.1 znanja s področja organizacije in vodenja neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) dejavnosti,
3.2.1.2 znanja s področja projektnega planiranja in strateškega vodenja,
3.2.1.3 znanja s področja varstva pri delu za vodilne delavce.
3.2.2 priporočena dodatna znanja, predvidena za delovno mesto direktorja:
3.2.2.1 poznavanje ZUP-a,
3.2.2.2 znanje iz gerontologije,
3.2.2.3 znanje iz menedžmenta in
3.2.2.4 znanje iz skupinskega dela.
4. Od kandidatov pričakujemo kratek program dela z vizijo nadaljnjega razvoja doma.
5. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi.
6. Za pravočasno se štejejo vloge, ki so priporočeno poslane po pošti najpozneje petnajsti dan po objavi razpisa.
7. Razpis bo objavljen v sredstvih javnega obveščanja.
8. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
9. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za katerega bo ugotovil, da je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja.
10. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat direktorja začne teči z dnem, ki ga svet zavoda določi s sklepom o imenovanju direktorja, za katerega bo svet pridobil predhodno mnenje lokalne skupnosti ter soglasje ministrice k imenovanju.
11. Z imenovanim kandidatom bo na osnovi Zakona o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.
12. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi prilogami in dokazili, v pisni obliki, po pošti priporočeno, na naslov: Svet Doma upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, s pripisom »razpis za direktorja«.
13. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Doma upokojencev Vrhnika 

AAA Zlata odličnost