Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Ob-3077/16, Stran 2117
Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi Sklepa Sveta zavoda, z dne 20. 9. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 2. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, kratek življenjepis, opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, kjer ima kandidat prebivališče, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču, torej izven kraja prebivališča, zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, vizijo in program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja 

AAA Zlata odličnost