Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Ob-3114/16, Stran 2115
Javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah 
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS) in 37. člena Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 58/16) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta http://smarje.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah.
Številka javnega razpisa: 014-0054/2016.
Podatki o koncesijskem aktu: javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 58/16).
Predmet koncesije je izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Šmarje pri Jelšah, pri čemer gre za razmerje javno-zasebnega partnerstva.
Območje izvajanja koncesije obsega ozemlje Občine Šmarje pri Jelšah.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 35 let od podpisa koncesijske pogodbe, pri čemer se trajanje koncesijskega obdobja opredeli s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Končni rok za oddajo prijav je 15. 11. 2016 do 8.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, dne 15. 11. 2016 ob 9. uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: prijavo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Koncedent bo po končanem postopku konkurenčnega dialoga med popolnimi končnimi ponudbami izbral tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša.
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so zlasti:
– cena priključnine,
– cena omrežnine,
– cena števčnine,
– časovnica izvedbe del,
– ponujena višina koncesijske dajatve.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. 6. 2017.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte obcina@smarje.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 1. 11. 2016 do 8.30. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo prijav.
Občina Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost