Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Ob-3105/16, Stran 2119
Svet Doma upokojencev Nova Gorica na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Nova Gorica in sklepa 23. seje Sveta Doma z dne 27. 9. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– kandidat/ka ima lahko končano tudi višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje (imenovan je lahko tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja).
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih izkušnjah morajo kandidati dostaviti na zgornji naslov, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki na naslov doma prispejo do 14. 10. 2016, do 12. ure.
Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na razgovor, kjer bodo predstavili vizijo razvoja Doma upokojencev Nova Gorica za mandatno obdobje, za katerega se prijavijo.
Dokumentacija o poslovanju Doma in akti Doma so kandidatom na voljo v tajništvu zavoda, na tel. 05/339-41-64 ali na elektronskem naslovu: mirjam.matezic@dung.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost