Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2633. Dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci, stran 8685.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 22. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 16. redni seji dne 13. 9. 2016 sprejel
D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Črenšovci 
1. člen 
V 98. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) se doda nova četrta alineja, ki glasi:
»– akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine (program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine).«
2. člen 
V osmem poglavju se doda novo tretje podpoglavje in novi 111.a, 111.b in 111.c člen.
»3. Razpolaganje s premoženjem občine
111.a člen 
Program razpolaganja s stvarnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Program sprejme občinski svet na predlog župana, ki ga predloži v sprejem skupaj s predlogom proračuna.
111.b člen 
Nepremično premoženje se lahko pridobi v last občine brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.
Soglasje za brezplačno pridobitev premoženja večje vrednosti da občinski svet.
111.c člen 
Brezplačna odsvojitev, odprodaja, zamenjava ter nakup finančnega in stvarnega premoženja občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon in predpisi izdani na njegovi podlagi.«
3. člen 
Dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-16/2016-110
Črenšovci, dne 13. septembra 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost