Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2642. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016, stran 8702.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/13) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. seji dne 28. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15), v Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS, št. 24/16) in v Odloku o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS, št. 44/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.320.687
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.420.275
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.141.535
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.187.465
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.177.060
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
777.010
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.278.740
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.887.030
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
34.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
195.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
158.710
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
180.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
180.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
16.450
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
16.450
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
703.962
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
639.774
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
64.188
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.567.350
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.751.394
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
395.728
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
56.610
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.221.943
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409 REZERVE
77.112
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.258.957
410 SUBVENCIJE
155.750
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.121.114
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
543.964
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.438.129
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.637.250
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.637.250
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
919.750
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
716.309
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
203.441
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.246.663
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
120.000
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
120.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–120.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.366.663
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.246.663
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.366.663
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2015-10
Kranjska Gora, dne 28. septembra 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost