Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 3 (SD OPN – št. 3), stran 8684.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 2. izredni seji dne 21. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 3 (SD OPN – št. 3)
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14 – v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
Spremembe in dopolnitve Odloka – spremembe št. 3 (v nadaljevanju: SD OPN – št. 3) se nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe iz SKk v CDp na parceli št. 31/1 ter delu parcele 34/6 k.o. Lahovče s priključitvijo v enoto urejanja prostora LA11 in na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora LA11.
3. člen 
(1) Spremeni se 244. člen Odloka, sklop (B) PIP, alineja 3.1, tako da se glasi:
»3.1. Stopnja izkoriščenosti zemljišča: C1.5, C1.9; Za EUP LA11: maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji je 0,60, minimalni delež zelenih površin v okviru parcele, namenjene gradnji pa je 10 %.«
(2) Spremeni se 244. člen Odloka, sklop (B) PIP, alineja 6.2, tako da se glasi:
»6.2. Pogoji glede priključevanja na grajeno javno dobro: F2. V EUP LA11 je potrebno zagotoviti za obrtni in industrijski obrat, skladišče, poslovni prostor s strankami, poslovni prostor brez strank minimalno 1 parkirno mesto na 100 m2 neto tlorisne površine stavb«
4. člen 
V grafičnih prikazih izvedbenega dela se nadomestita lista številka 20:
3- Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000,
4- Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000.
5. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe št. 3, je na vpogled zainteresirani javnosti pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem in na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za prostor.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/2015-51
Cerklje na Gorenjskem, dne 21. septembra 2016
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost