Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016, stran 8745.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 12. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016 
1. člen 
2., 3., 8. in 10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16) se spremenijo tako, da se glasijo:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.132.619,58
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.033.200,00
70
DAVČNI PRIHODKI
9.816.200,00
700 Davki na dohodek in dobiček
8.509.000,00
703 Davki na premoženje
966.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
341.200,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.217.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
855.000,00
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
83.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
250.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
928.419,58
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
925.419,58
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.170.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.062.100,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
107.900,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
13.100.831,00
40
TEKOČI ODHODKI
3.320.933,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
662.600,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
101.550,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.123.883,00
403 Plačila domačih obresti
153.700,00
409 Rezerve
279.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.470.408,00
410 Subvencije
79.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.449.500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
652.208,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.289.600,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.962.400,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.962.400,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.347.090,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
72.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.275.090,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
31.788,58
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
185.488,58
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.241.859,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
400,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
400,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
400,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.580.000,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.580.000,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
1.580.000,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–1.579.600,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.136.238,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.136.238,00
500 Domače zadolževanje
2.136.238,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
626.900,00
55
ODPLAČILA DOLGA
626.900,00
550 Odplačila domačega dolga
626.900,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)
–38.473,42
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.509.338,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–31.788,58
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
38.473,42
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si). Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
8. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 279.200,00 evrov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do skupne višine 279.200,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 309.466,00 evrov pri državnem proračunu in do višine 1.826.772,00 evrov pri javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015
Litija, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost