Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2654. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Predjama PJ-001, PJ-002, PJ-003, stran 8712.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US), ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 22. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Predjama PJ-001, PJ-002, PJ-003 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za Območje urejanja PJ-001, PJ-002, PJ-003, v nadaljnjem besedilu: OPPN.
(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14 – DPN OSVAD, 15/15, 27/16, v nadaljnjem besedilu OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot BT – površine za turizem.
(3) OPPN se pripravlja na pobudo podjetja Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna.
(4) Območje urejanja naselja Predjama obsega okolico Predjamskega gradu, ki je zavarovan kot spomenik državnega pomena. Vas Predjama je zavarovano kot območje naselbinske dediščine, ki je turistično in prometno zelo obremenjeno, zato je zaradi celovitega ohranjanja naselja, gradu in okolice potrebno sprejeti podrobni prostorski načrt. OPPN bo podlaga za obnovo gradu ter ostalih objektov v območju urejanja, za umestitev novogradenj v območju, za ureditev parkirnih in ostalih javnih površin v območju, za potek gospodarske javne infrastrukture, za določitev novih parcelacij ter posegov, ki se bodo v postopku izkazali za nujno potrebne.
2. člen 
(območje podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja ob Predjamskem gradu in zajema zahodni del naselja Predjama ter obsega enote PJ-001, PJ-002, PJ-003.
(2) Površina območja meri okvirno 10,25 ha.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora.
4. člen 
(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Okvirni terminski plan za OPPN:
– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka
35 dni
– pridobivanje smernic (in odločitev o CPVO)
30 dni
– priprava dopolnjenega osnutka (in priprava ter preverba kakovosti izdelanega okoljskega poročila)
10 dni po pridobitvi smernic
– sodelovanje javnosti (javno naznanilo, javna razgrnitev in javna obravnava)
37 dni
– priprava predloga (preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek, priprava stališč)
10 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavi
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
– priprava usklajenega predloga
10 dni po pridobitvi mnenj
– obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
– oddaja končnega gradiva
10 dni po sprejemu na občinskem svetu
(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(3) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Pristaniška 12, 6000 Koper;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, OE Koper, Ankaranska 7b, 6104 Koper;
– Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna;
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana;
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
– Krajevna skupnost Bukovje, Bukovje 3, 6230 Bukovje;
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva;
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
(3) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(4) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(5) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega prostorskega načrta) 
Pripravo OPPN financira Občina Postojna in Ministrstvo za kulturo, vsak do polovice.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-1/2016-17
Postojna, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost