Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2632. Dopolnitve Statuta Občine Črenšovci, stran 8684.

  
Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Črenšovci na 16. seji dne 13. 9. 2016 sprejel
D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Črenšovci 
1. člen
V Statutu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) se 8. člen dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»Uradna oseba mora biti pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Uradna oseba svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.«
2. člen 
Doda se novi 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen 
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
3. člen 
37. člen se dopolni z novim tretjim in četrtim odstavkom, tako, da se glasi:
»Mandatna doba župana traja 4 leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporabljajo določba prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalni samoupravi.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
4. člen 
42. člen se dopolni z novim drugim odstavkom, tako, da se glasi:
»Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
5. člen 
65. člen se dopolni z novim tretjim odstavkom tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.«
6. člen 
Za 82. členom se dodajo novi 82.a, 82.b in 82.c členi tako, da se glasijo:
»82.a člen 
Stvarno premoženje, ki ga občina trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, je treba prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Postopke ravnanja s stvarnim premoženjem je treba voditi učinkovito, s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše rezultate za državo in samoupravne lokalne skupnosti.
Stvarnega premoženja občine ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na načine, določene z zakonom.
Občina vodi postopke ravnanja s stvarnim premoženjem na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku in na način, ki zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev.
Ravnanje s stvarnim premoženjem občine je javno, razen kadar poseben zakon določa drugače.
82.b člen 
Odločitev o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja sprejme župan, odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja pa sprejme občinski svet, razen, če do določene vrednosti pooblasti župana občine s posebnim sklepom.
83.c člen 
Občina mora voditi evidenco nepremičnega premoženja, ki ga upravlja v skladu s predpisi, ki urejajo materialno in finančno poslovanje upravljavcev premičnega premoženja države, samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava.«
7. člen 
Dopolnitve Statuta Občine Črenšovci začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-16/2016-109
Črenšovci, dne 13. septembra 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost