Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2674. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 4/2016, stran 8746.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 18. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 4/2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2016 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 4/2016
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.604.475
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
6.200.455
70 
DAVČNI PRIHODKI 
4.678.662
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.126.871
703 Davki na premoženje 
338.600
704 Domači davki na blago in storitve
213.191
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.521.793
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
568.523
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Globe in druge denarne kazni 
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
912.270
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
388.644
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.400
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
387.244
73 
PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 
5.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.010.376
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
664.846
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
345.530
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.797.388
40 
TEKOČI ODHODKI 
2.494.309
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
326.786
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.910
402 Izdatki za blago in storitve 
1.938.222
403 Plačila domačih obresti 
50.000
409 Rezerve 
129.391
41 
TEKOČI TRANSFERI 
2.654.900
410 Subvencije 
185.779
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.662.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
250.661
413 Drugi tekoči domači transferi 
555.860
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.293.655
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.293.655
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
354.524
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki 
213.544
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
140.980
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
–192.913
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500) 
239.786
50 
ZADOLŽEVANJE 
239.786
500 Domače zadolževanje 
239.786
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550) 
252.632
55 
ODPLAČILA DOLGA
252.632
550 Odplačila domačega dolga 
252.632
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–205.758
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–12.846
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
192.913
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
205.758
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2016 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2016, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2016 se zagotavljajo v višini 15.908,45 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2016 se spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 239.786,19 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2016
Puconci, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost