Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2678. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016, stran 8748.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 12. redni seji dne 27. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016 se spreminja in dopolnjuje Odlok o 1. rebalansu proračunu Občine Štore za leto 2016 (Uradni list RS, št. 32/16).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto
2. rebalans proračuna za leto 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.670.389
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.934.400
70
DAVČNI PRIHODKI
2.601.017
700 Davki na dohodek in dobiček
2.130.462
703 Davki na premoženje
394.097
704 Domači davki na blago in storitve
76.258
706 Drugi davki
200
71
NEDAVČNI PRIHODKI
333.383
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
266.487
711 Takse in pristojbine
2.206
712 Globe in druge denarne kazni
10.250
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.340
714 Drugi nedavčni prihodki
45.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
544.467
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
283.660
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
260.807
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
191.522
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
161.522
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
30.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.594.709
40
TEKOČI ODHODKI
1.552.202
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
306.353
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
50.193
402 Izdatki za blago in storitve
1.159.358
403 Plačila domačih obresti
3.800
409 Rezerve
32.498
41
TEKOČI TRANSFERI
1.198.957
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
879.961
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
74.391
413 Drugi tekoči domači transferi
244.605
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
831.161
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
831.161
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
12.389
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
6.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.689
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
75.680
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
129.320
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
129.320
440 Dana posojila
129.320
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–129.320
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
56.116
50
ZADOLŽEVANJE
56.116
500 Domače zadolževanje
56.116
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.432
55
ODPLAČILA DOLGA
2.432
550 Odplačila domačega dolga
2.432
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
44
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
53.684
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–75.680
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
599
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
2. požarna taksa,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odlaganja odpadkov,
5. prejeta sredstva iz državnega proračuna.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrtu razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 32.498 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 98/15; v nadaljevanju ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Občina Štore lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna občine Štore za leto 2016 (investicije predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 56.116 EUR. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.a člena ZFO-1.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 20.000,00 EUR, na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2016 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 20.000,00 EUR na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 400.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2016) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Štore.
Št. 410-0049/2015-3
Štore, dne 28. septembra 2016
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost