Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2643. Odlok o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016, stran 8703.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško, na 16. seji, dne 8. 9. 2016, sprejel
O D L O K 
o zagotovitvi sredstev v letih 2016 in 2017 za odpravo posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016 
1. člen
S tem odlokom Občina Krško v letih 2016 in 2017 zagotavlja sredstva za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic neurij iz leta 2015 in junija 2016.
2. člen 
Obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 102.000,00 EUR v letu 2016 in 204.000,00 EUR v letu 2017, kar znese skupaj 306.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen 
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki sta ga pripravila Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in Kabinet župana Občine Krško, razporedijo za sanacijo plazov na Armeškem in nad lokalno cesto v naselju Vrh pri Površju, sanacijo šolskega igrišča in izvedbo odvodnjavanja nad OŠ Koprivnica, sanacije cest in izvedbo interventnih del po neurju junija 2016 ter za izdelavo geomehanskih raziskav, projektno dokumentacijo in izvajanje nadzora nad sanacijo plazov:
1
Plaz Armeško
70.000,00
2
Plaz Vrh pri Površju
100.000,00
3
Sanacija šolskega igrišča in izvedba odvodnjavanja pobočja pri OŠ Koprivnica
48.000,00
4
Odprava posledic junijskega neurja na občinskih cestah
46.000,00
5
Povračilo stroškov intervencije po neurju 25. 6. 2016
2.000,00
6
Projektna dokumentacija in geomehanske raziskave in nadzor nad izvedbo
40.000,00
SKUPAJ
306.000,00 EUR
4. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te prerazporeditve ne smejo presegati 20 % skupnega obsega sredstev, določenega v tem odloku.
5. člen 
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-20/2016-O607
Krško, dne 8. septembra 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost