Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4B), stran 8650.

  
Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji 22. septembra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4B)
1. 
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 64/14 in 8/15) se v II. poglavju v prvem odstavku 3. točke doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– na pokopališko in pogrebno dejavnost,«.
Dosedanji dvanajsta in trinajsta alineja postaneta trinajsta in štirinajsta alineja.
2. 
V II. poglavju se v prvem odstavku 8. točke v prvi alineji za besedo »pravobranilstva« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »Ustavnega sodišča« pa se doda besedilo »in Varuha človekovih pravic«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– na sistemsko urejanje omejevanja korupcije,«.
Dosedanje četrta do osma alineja postanejo peta do deveta alineja.
Doda se nova deseta alineja, ki se glasi:
»– na preučevanje in načrtovanje uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin,«.
Dosedanji deveta in deseta alineja postaneta enajsta in dvanajsta alineja.
3. 
V II. poglavju se v prvem odstavku 9. točke črta dvanajsta alineja.
Dodata se novi dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– na informacijsko družbo,
– na elektronske komunikacije«.
Dosedanje trinajsta do devetnajsta alineja postanejo štirinajsta do dvajseta alineja.
4. 
V II. poglavju se v 13. točki črtata šesta in sedma alineja.
Dosedanje osma do enajsta alineja postanejo šesta do deveta alineja.
5. 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/16-11/3
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EPA 1444-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost