Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Ob-3093/16, Stran 2118
Nadzorni svet družbe Simbio, d.o.o. na osnovi sklepa Nadzornega sveta z dne 7. 9. 2016 in v zvezi z določili 13. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih, z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) določenih pogojev (drugi odstavek 255. člena), izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične, organizacijske ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja gospodarskih družb,
– da ima sposobnost za delo z ljudmi, organiziranje in vodenje.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti tudi izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje iz uradnih evidenc pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 255. člena ZGD-1, sicer mora priložiti ustrezna dokazila.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Simbio, d.o.o. (za Nadzorni svet), Teharska cesta 49, 3000 Celje, s pripisom »Prijava na razpis za prosto delovno mesto direktorja – ne odpiraj!«.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 4 let. O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni/e v 8 dneh po dokončni odločitvi o izbiri.
Nadzorni svet družbe Simbio, d.o.o.

AAA Zlata odličnost