Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2641. Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020, stran 8699.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 19. seji dne 14. 9. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa vrste, način in pogoje dodeljevanja ter upravičence do pomoči za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj z namenom spodbujanja ustanavljanja novih in razvoja obstoječih socialnih podjetij ali njihovih poslovnih enot/podružnic na območju Mestne občine Kranj.
2. člen 
(vrsta pomoči) 
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo kot pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
3. člen 
(pogoji za dodelitev pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let (oziroma 100.000 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
4. člen 
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
5. člen 
(višina in način zagotavljanja sredstev) 
(1) Sredstva za izvedbo spodbujanja razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: občini) se zagotavljajo s proračunom občine.
(2) S proračunom občine za tekoče leto se določijo vrste pomoči in višina sredstev za pomoči.
(3) Sredstva za izvedbo spodbujanja razvoja socialnega podjetništva v občini se dodeljujejo na podlagi izvedenega javnega razpisa.
6. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
7. člen 
(upravičenci do pomoči) 
(1) Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba (mikro, malo ali srednje podjetje), zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava), registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), (v nadaljnjem besedilu: ZSocP), ki:
– imajo sedež v občini ali je v občini locirana njihova poslovna enota/podružnica,
– nameravajo ustanoviti socialno podjetje s sedežem v občini ali odpreti poslovno enoto/podružnico v občini,
– in izvedejo ali nameravajo izvesti ukrep ali naložbo (v nadaljevanju: naložba), ki bo predmet dodelitve pomoči po tem pravilniku na območju občine.
(2) Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:
– Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.
– Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.
– Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Enako velja za enotno srednje podjetje.
(3) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) Upravičenec mora imeti za nakazilo odobrenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(5) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do zaposlenih, občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
II. POSEBNE DOLOČBE 
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoči de minimis se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in s tem pravilnikom.
(2) Pogoji za dodeljevanje pomoči:
– naložbe se morajo izvajati na območju občine,
– naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi predpisi,
– kolikor so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno za naložbe pridobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa,
– naložbe, za katere se dodeli pomoč, se morajo uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega namena določeno drugače,
– naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti 3 leta po izvedenem izplačilu,
– realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena na območju občine za obdobje najmanj enega leta. V primeru, da se delovno razmerje novo zaposlene osebe prekine iz kateregakoli razloga pred potekom enega leta, mora upravičenec v roku 30 dni od prenehanja te zaposlitve zaposliti novo osebo v skladu s 6. členom ZSocP. Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev, ki so sofinancirane na podlagi tega razpisa, mora trajati najmanj 1 leto. V nasprotnem primeru mora upravičenec vrniti prejeta proračunska sredstva v roku 15 dni po preteku roka iz prejšnjega stavka v celoti oziroma sorazmerni del glede na čas zaposlitve za delovno mesto, ki se ne zagotavlja več, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev. Za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki po 6. členu ZSocP sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela. Zaposlitev se dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem. Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
(3) Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči za posamezne namene po tem pravilniku se določijo v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči) 
(1) Upravičeni stroški, v zvezi s katerimi se dodeljuje pomoč, so naslednji stroški, nastali v letu objave razpisa:
– stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
– stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,
– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba iz 6. člena ZSocP (bruto plača) in regres za letni dopust, malica ter prevoz na delo in iz dela,
– stroški nakupa novih strojev in nove opreme kot osnovnega sredstva ali nakupa rabljenih strojev in opreme, ki niso starejši od petih let in imajo neto sedanjo vrednost najmanj 1.000,00 EUR,
– stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja in največ do 5. ravni izobrazbe splošnega izobraževalnega programa ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).
(2) Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov.
(3) Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 100 EUR, najvišji znesek pa 10.000 EUR na upravičenca.
(4) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
10. člen 
(vloga za dodelitev sredstev) 
(1) Upravičenec mora k vlogi tudi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Podrobnejša vsebina vloge in predpisana dokumentacija se določi z javnim razpisom oziroma razpisno dokumentacijo.
11. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, s sklepom odloča direktor občinske uprave.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa o dodelitvi pomoči.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči.
12. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati dokumentacijo, določeno z javnim razpisom za posamezno vrsto upravičenih stroškov.
13. člen 
(obveznosti občine) 
(1) Občina bo s sklepom pisno obvestila upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(2) Občina mora hraniti vso dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma dodelitve pomoči.
(3) Občina je dolžna poročati pristojnima ministrstvoma o vrsti in namenu dodeljenih sredstev oziroma pomoči socialnim podjetjem v rokih, opredeljenih s predpisi s tega področja.
III. NADZOR IN SANKCIJE 
14. člen 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v občini, pridobljenih po tem pravilnikuoziroma javnem razpisu,spremljata strokovna komisija in občinska služba, pristojna za izvedbo razpisa na področju socialnega podjetništva.
(2) V primeru, če se ugotovi:
– da je bila dodeljena pomoč delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve pomoči navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec prejel pomoč v nasprotju s 4. členom tega pravilnika,
– da upravičenec ali izvedena naložba ne izpolnjuje pogojev, določenih v 7. in 8. členu tega pravilnika,
občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa vrne odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev na naslednjem javnem razpisu.
IV. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/2016-5-(46/04)
Kranj, dne 14. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost