Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

Št. 906/2016 Ob-3078/16, Stran 2118
Na podlagi 15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer in sklepa Sveta zavoda z dne 20. 9. 2016, svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
zavoda 
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj,
– vizija razvoja ZD Ljutomer za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti iz Centralne kazenske evidence, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdilo o nekaznovanosti ne sme biti starejše od dveh mesecev od roka za oddajo vloge.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta 1. Slov. tabora 2, 9240 Ljutomer. Na kuverto se naj navede »Ne odpiraj – Javni razpis direktor«.
Sklep o imenovanju bo pričel veljati po podanem soglasju s strani ustanoviteljev zavoda.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.
Svet zavoda 

AAA Zlata odličnost