Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2, stran 8873.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 26. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
Predmet odloka 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 se spreminja Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 (Uradni list RS, št. 59/07).
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 je izdelal IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica s številko projekta 17/16-OLN – september 2016.
II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
2. člen 
Vsebina 
(1) Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 (v nadaljevanju besedila OLN) vsebujejo:
1. Besedilo, ki obsega:
– odlok o spremembah in dopolnitvah OLN,
2. Priloge, ki obsegajo:
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OLN,
– povzetek za javnost,
– spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev OLN.
(2) Zaradi sprememb in dopolnitev OLN za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 se grafični del osnovnega OLN spremeni v delu, ki se nanaša na širitev ureditvenega območja OLN.
3. člen 
Predmet sprememb in dopolnitev OLN 
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o OLN za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2 je:
– širitev ureditevnega območja OLN
– določitev gradbene meje območja
– dopolnitev v osnovnem odloku določenih vrst dopustnih gradenj – dodatne možnosti gradnje poslovno-trgovskih in spremljajočih kapacitet.
4. člen 
Območje sprememb in dopolnitev OLN 
Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na celotno območje OLN, meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami OLN spreminja.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
5. člen 
Seznam parcel 
4. člen se nadomesti z vsebino, ki se glasi:
»Ureditveno območje obsega naslednje parcele št. 1719/1, 1719/2, 1718/2, 1717/4, 1716/4, 1716/3, 1717/3, 1718/1, 1719/3, 1718/3, 1717/6, 1717/5, 1716/2, 1715/2, 1715/1, 1696/8, 1696/17, 1696/24, 1696/25, 1708/8, 1708/7, 1720/1, 1720/2, vse v k.o. Slovenska Bistrica.«
6. člen 
Velikost obravnavanega območja 
Prvi stavek 5. člena se nadomesti z vsebino, ki se glasi:
»Površina ureditvenega območja v obravnavi znaša 12.493 m2
7. člen 
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin 
Na koncu 7. člena se doda nov odstavek s sledečim besedilom:
»Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj gradbene meje so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela ter dozidave pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov, predvidene s tem odlokom.
Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije ter dozidave so dopustne pod pogojem, da je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).«
8. člen 
Pogoji za oblikovanje in usmeritve za projektiranje objektov z ureditvijo njihove okolice in enostavni objekti 
Na koncu 8. člena se doda nov odstavek s sledečim besedilom:
»Dovoljuje se postavitev manjših objektov (npr. kioskov), ki predstavljajo programsko dopolnitev osnovne dejavnosti. Tovrstni objekti so lahko max. tlorisnih gabaritov 10,00 x 10,00 m, oblikovno in višinsko prilagojeni obstoječim objektom (lahko so tudi nižji).«
9. člen 
Telekomunikacijsko omrežje 
Na koncu 16. člena se dodajo novi odstavki s sledečim besedilom:
»Dovoljuje se gradnja gradbenih inženirskih objektov skladno s klasifikacijo vrst objektov CC-SI oddelek 22/Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
Znotraj območja OLN je obstoječe omrežje TK in KKS. Na območju, kjer je predvidena rušitev individualnih stanovanjskih objektov je predviden odklop in odstranitev obstoječih TK in KKS vodov.
Vpliv posegov in predvidenih ukrepov na TK in KKS vode je potrebno upoštevati v ustrezni dokumentaciji v fazi pridobivanja upravnih dovoljenj (IDZ, PGD, PZI), kjer naj bo upoštevano tudi, da je priključitev načrtovanih objektov na obstoječe TK in KKS omrežje izvedljivo z izgradnjo cevne kabelske kanalizacije TK in KKS znotraj predvidenega območja pozidave. Izhodiščne točke za navezavo na obstoječo cevno KK TK in KK KKS je možno določiti v posebnem delu projekta ob upoštevanju zahtev za racionalno umestitev cevne TK in KKS v prostor«.
IV. KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev OLN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
11. člen 
Spremembe in dopolnitve OLN so stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.
12. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2016-9-0203
Slovenska Bistrica, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.