Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2711. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno, stran 8840.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o cenah programov vrtca Cerkno 
I. 
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Cerkno, Enota vrtec Cerkno, od 1. 9. 2016 dalje znašajo:
Program
Cena 
programa 
v EUR
Cena 
s popustom 
iz II. točke tega sklepa v EUR
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 1–3 let
491,51
385,94
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 1–3 let
370,15
323,40
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 3–6 let
336,77
293,24
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 3–6 let
265,69
252,70
II. 
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v Vrtec Cerkno znižano ceno programa:
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let) – dnevni program
385,94 EUR,
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let) – poldnevni program
323,40 EUR,
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let) – dnevni program
293,24 EUR,
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let) – poldnevni program
252,70 EUR.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven Občine Cerkno, Občina Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v vrtec popust v višini razlike med ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno.
Občina Cerkno prav tako priznava popust za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v zasebni vrtec, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o vrtcih. Popust se obračuna kot razlika med 85 % cene istovrstnega programa Vrtca Cerkno in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno.
III. 
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški ekonomske cene živil, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,79 €,
− za poldnevni program z zajtrkom in kosilom 1,47 €.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
IV. 
Ne glede na to, v kateri oddelek je otrok vključen, se naslednji mesec po tem, ko otrok dopolni tri leta starosti, staršem obračunava prispevek za drugo starostno obdobje.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3-krat v tekočem šolskem letu.
V. 
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Osnovna šola Cerkno, enota Vrtec Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VI. 
Dne 1. 9. 2016 preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 101/15).
VII. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2016 dalje.
Št. 014-005/2016
Cerkno, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.