Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2742. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014, stran 8890.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju ZLS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju ZJF), 17., 93. in 96. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) ter 8. člena Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15 in 39/16) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 17. redni seji dne 27. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014 
1. člen
S tem odlokom se v letu 2016 zagotavlja pomoč Občine Šmarješke Toplice pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014, ki je povzročila škodo na območju Občine Šmarješke Toplice.
2. člen 
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena, znaša 28.886,56 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz podračuna Občine Šmarješke Toplice, številka 01406-0100020654 (konto 910 00 Proračunska rezerva – stalna).
3. člen 
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Šmarješke Toplice, namenijo za sanacijo plazu na JP 798041 Gorenja vas pri Šmarjeti, ki je nastal kot posledica neposredne škode zaradi poplav v času poplav od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014:
Podatki o poškodovanem objektu
v EUR
Plaz na JP 798041 Gorenja vas pri Šmarjeti
28.886,56
4. člen 
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga županja posreduje občinskemu svetu.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-0003/2014-114
Šmarjeta, dne 27. septembra 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.