Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2748. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016, stran 8898.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 14. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2016 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
RB2-2016
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.172.883
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.171.881
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.518.807
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.068.290
7000
Dohodnina
4.068.290
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
357.700
7030
Davki na nepremičnine
322.000
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
15.600
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
92.817
7044
Davki na posebne storitve
1.000
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
91.817
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
653.074
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
165.565
7102
Prihodki od obresti
3.606
7103
Prihodki od premoženja
161.959
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.400
7111
Upravne takse in pristojbine
2.400
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
20.000
7120
Globe in druge denarne kazni
20.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
18.447
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.447
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
446.662
7141
Drugi nedavčni prihodki
446.662
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
216.462
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
186.599
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
186.599
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
29.863
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
29.863
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
64.404
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
64.404
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
64.404
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
720.136
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
708.702
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
708.702
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
11.434
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
11.434
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.784.006
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.704.514
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
355.713
4000
Plače in dodatki
305.921
4001
Regres za letni dopust
12.546
4002
Povračila in nadomestila
24.855
4004
Sredstva za nadurno delo
7.449
4009
Drugi izdatki zaposlenim
4.942
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.469
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
28.710
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
22.772
4012
Prispevek za zaposlovanje
220
4013
Prispevek za starševsko varstvo
343
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.424
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.166.679
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
131.176
4021
Posebni material in storitve
124.707
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
183.317
4023
Prevozni stroški in storitve
6.760
4024
Izdatki za službena potovanja
2.200
4025
Tekoče vzdrževanje
441.245
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
4.610
4029
Drugi operativni odhodki
272.664
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
34.400
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
34.400
409
REZERVE
93.253
4090
Splošna proračunska rezervacija
2.917
4091
Proračunska rezerva
84.600
4093
Sredstva za posebne namene
5.736
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.436.472
410
SUBVENCIJE
120.304
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
120.304
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.560.662
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
9.540
4119
Drugi transferi posameznikom
1.535.122
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
251.708
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
251.708
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
503.798
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000
4133
Tekoči transferi v javne zavode
473.298
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
2.500
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.462.786
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.462.786
4202
Nakup opreme
45.101
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
37.108
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.341.053
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
721.559
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
78.699
4207
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
235.766
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
180.234
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
105.500
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
105.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
74.734
4320
Investicijski transferi občinam
54.500
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
20.234
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–611.123
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.546
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
4.546
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
4.546
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
6.800
440
DANA POSOJILA
5.000
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
1.800
4412
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
1.800
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.254
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
400.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
400.000
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
400.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
309.297
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
309.297
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
309.297
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–522.674
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
90.703
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
611.123
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
522.674
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 015-6/2016-005
Železniki, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.