Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku, stran 8794.

  
Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US) in devetega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10 in 35/13) se v 1. členu za besedilom »pravila za delovanje pooblaščenih vročevalcev« doda besedilo »in oseb, ki so za vročanje pooblaščene z zakonom,«.
2. člen 
Naslov 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »(pooblaščeni vročevalec in oseba, z zakonom pooblaščena za vročanje).
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poleg vročevalcev in pooblaščenih vročevalcev opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku tudi pravne in fizične osebe, ki so za opravljanje vročanja pooblaščene z zakonom. Pri opravljanju vročanja po taki osebi se uporabljajo določbe 13., 14., 17. in 18. člena tega pravilnika, glede izkazovanja pri vročanju pa določila zakona, ki taki osebi daje pooblastilo za vročanje, in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.«.
3. člen 
V naslovu 16. člena se za besedo »odvzem« doda besedilo »ali prenehanje veljavnosti«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na utemeljen predlog predsednika sodišča ali po uradni dolžnosti izda minister odločbo, s katero pooblaščenemu vročevalcu odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja, če ugotovi:
– da opravlja vročanje v nasprotju z zakonom oziroma v nasprotju s pravili, določenimi v tem pravilniku, ali
– da vročanja, ki ga je bil dolžan opraviti na zahtevo sodišča, brez utemeljenega razloga ni opravil ali je zahtevo brez utemeljenega razloga zavrnil.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če oseba, ki ji je bilo izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja, v sodnem oziroma poslovnem registru ni več registrirana za opravljanje dejavnosti vročanja ali ni več izvršitelj ali detektiv, ji dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja preneha veljati z dnem izbrisa iz sodnega oziroma poslovnega registra, evidence izvršiteljev ali evidence detektivov. Minister izda ugotovitveno odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje dejavnosti vročanja.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »V odločbi, s katero minister odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti vročanja« doda besedilo »po prvem odstavku tega člena, in v odločbi, s katero ugotovi prenehanje veljavnosti dovoljenja po prejšnjem odstavku«.
4. člen 
V prvem odstavku 19. člena se pika na koncu druge alineje nadomesti z vejico in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– na podlagi ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje dejavnosti vročanja – z dnem izdaje odločbe.«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-178/2016
Ljubljana, dne 4. oktobra 2016
EVA 2016-2030-0016
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje