Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Št. 9/2016-88 Ob-3139/16, Stran 2167
Na podlagi sklepa sveta zavoda OŠ Ane Gale Sevnica, ki je bi sprejet na seji dne 29. 9. 2016, svet zavoda Osnovne šole Ane Gale Sevnica, Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 5. 3. 2017.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Ane Gale Sevnica, Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ane Gale Sevnica