Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016, stran 8896.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13) 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 17. seji dne 4. oktobra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI
10.983.553,75
TEKOČI PRIHODKI
9.330.081,20
70
DAVČNI PRIHODKI
7.986.814,00
700 Davki na dohodek in dobiček
7.202.309,00
703 Davki na premoženje
512.905,00
704 Domači davki na blago in storitve
271.600,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.343.267,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.089.871,35
711 Takse in pristojbine
9.000,00
712 Denarne kazni
14.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
35.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
194.895,85
72
KAPITALSKI PRIHODKI
228.968,39
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
41.353,49
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sredstev
187.614,90
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.424.504,16
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.224.536,48
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
199.967,68
II.
SKUPAJ ODHODKI
13.622.553,38
40
TEKOČI ODHODKI
3.169.121,07
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
549.725,87
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
81.970,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.385.697,14
409 Sredstva, izločena v rezerve
151.728,06
41
TEKOČI TRANSFERI
4.889.400,27
410 Subvencije
171.400,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.221.993,72
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
251.604,99
413 Drugi tekoči domači transferi
2.244.401,56
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.034.296,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.034.296,91
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
529.735,13
431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
41.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
488.235,13
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.638.999,63
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–2.640.699,63
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.271.559,86
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
851.678,00
50
ZADOLŽEVANJE
851.678,00
500 Domače zadolževanje
851.678,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.785.321,95
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
851.678,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
2.638.999,63
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
1.785.321,95
«.
2. člen 
V drugem odstavku 19. člena se številka »951.478,00« nadomesti s številko »851.678,00«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0055/2015
Tolmin, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.