Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2707. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno, stran 8829.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o rabi javnih površin v Občini Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določi posebna in podrejena raba javnih površin na območju Občine Cerkno (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen 
(1) Javne površine so površine, ki so v skladu z zakonodajo opredeljene kot površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (občinske ceste, pločniki, javna igrišča, parkirišča, pokopališča, športne in rekreacijske površine, javne zelene površine, javno dobro in druge javne površine).
(2) Posebna raba javnih površin pomeni rabo javnih površin za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni prostorsko povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska.
(3) Podrejena raba javnih površin pomeni rabo javnih površin za:
– postavitev gostinskega vrta, ki je prostorsko povezan z gostinskim obratom,
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice, premičnega vozička in motornega vozila za namene prodaje ali opravljanja storitev,
– premične prodajne objekte in druge manjše objekte pred lastnimi poslovnimi prostori,
– prodajno mesto v okviru mesečnega sejma,
– postavitev stojala za brezplačne časopise,
– postavitev polnilnih točk za električna vozila in kolesa,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev prodajnega avtomata,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– ulične nastope, snemanje filmov, otvoritve ipd.,
– izvedba javnih prireditev, shodov in razstav,
– postavitev prireditvenega šotora, cirkusa, zabavnega parka,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov in promocij zdravja,
– drugo zasedanje javne površine.
II. POSTOPEK ODDAJE JAVNE POVRŠINE 
3. člen 
(1) Javne površine za namene posebne rabe se oddajo v uporabo z neposredno pogodbo na podlagi vloge pristojnemu organu občinske uprave ali z javnim zbiranjem ponudb. Javne površine za namene podrejene rabe, razen za izvedbo javnih prireditev, shodov in razstav, pa se oddajo na podlagi vloge pristojnemu organu občinske uprave z neposredno pogodbo.
(2) Za sklenitev neposredne pogodbe in za javno zbiranje ponudb se smiselno uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Odločbo za podrejeno rabo javne površine za izvedbo javnih prireditev, shodov in razstav se pridobi na podlagi vloge pristojnemu organu občinske uprave.
(4) Za izdajo odločbe se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
(5) Pristojni organ mora o sklenitvi pogodbe in o izdaji odločbe o občinski taksi obvestiti upravljavca javnih površin in pristojni inšpekcijski organ.
4. člen 
(1) Vloga za posebno in podrejeno rabo javnih površin mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja,
2. namen uporabe,
3. čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
4. opredelitev lokacije,
5. vrsto opreme z merami oziroma po potrebi načrt postavitve opreme.
(2) K vlogi je potrebno predložiti:
– načrt s prikazom umestitve opreme na javno površino (tloris),
– podatke o namenu rabe javne površine
– in druge podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe oziroma izdajo odločbe.
(3) Prosilec mora vlogo oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
5. člen 
(1) Če je za oddajo javnih površin za namene posebne rabe ali podrejene rabe javnih površin, razen za izvedbo javnih prireditev, shodov in razstav zainteresiranih več ponudnikov, občina objavi javno zbiranje ponudb, v katerem pozove ponudnike k vložitvi pisnih ponudb.
(2) Če za posamezno lokacijo posebne rabe ali podrejene rabe javnih površin, razen za izvedbo javnih prireditev, shodov in razstav javne površine iz prejšnjega odstavka prispe več popolnih ponudb, občina s pogodbo odda lokacijo tistemu ponudniku, ki ponudi najvišji znesek uporabnine.
(3) Pri javnem zbiranju ponudb se izločijo tisti prosilci, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do Občine Cerkno,
– uporabljajo katerokoli javno površino brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem,
– niso odstranili objektov in naprav, za katere nimajo dovoljenja po tem odloku.
6. člen 
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo ali graditev objekta ob javni površini se mora, zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del, vlogi priložiti tudi z drugimi predpisi zahtevano dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni.
III. NAČINI IN POGOJI RABE JAVNIH POVRŠIN 
7. člen 
Splošni pogoji rabe javnih površin 
(1) Objektov in opreme ni dovoljeno postavljati na naslednjih javnih površinah:
– v javne parke, parkovne ureditve, razen gostinskih vrtov, začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih,
– na območje pokopališč, razen začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na lokacije, kjer bi njihova postavitev lahko negativno vplivala na prometno varnost.
(2) Objekti in oprema na javnih površinah morajo biti postavljeni tako:
– da ne povzročajo zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– da ne potrebujejo novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, oziroma če obstaja možnost priključitve na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo brez gradbenih posegov v javno površino in na podlagi dovoljenj po veljavni zakonodaji.
(3) Posebna in podrejena raba javne površine mora zagotavljati varen in nemoten:
– promet vseh uporabnikov javne površine,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do gospodarske javne infrastrukture,
– vzdrževanje javne površine in gospodarske javne infrastrukture.
8. člen 
(1) Pred uporabo javne površine za namene posebne ali podrejene rabe mora uporabnik pridobiti vsa soglasja predpisana z veljavno zakonodajo in drugimi področnimi predpisi.
(2) Uporabnik mora skrbeti za urejenost javne površine in za njeno redno čiščenje.
(3) Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške, v roku, ki mu ga postavi pristojni organ občine v odločbi ali pogodbi. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec javne službe urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin. Vzpostavitev v prvotno stanje zajema tudi čiščenje javne površine takoj po njeni uporabi, najkasneje pa v roku štiriindvajsetih ur.
(4) V primeru, da občina potrebuje zasedeno javno površino za druge namene, je uporabnik dolžan vse objekte in opremo brez odškodnine v sporazumnem roku odstraniti in vzpostaviti na javni površini prvotno stanje.
9. člen 
Gostinski vrt, ki ni prostorsko povezan z gostinskim obratom 
(1) Za gostinski vrt, ki ni prostorsko povezan z obstoječim gostinskim obratom, se šteje gostinski vrt na katerem gostinec opravlja svojo dejavnost iz točilne mize, ki je samostojna in ni na noben način povezan ali odvisen od gostinskega obrata.
(2) Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji, določeni za gostinski vrt iz 11. člena tega odloka.
10. člen 
Kiosk 
(1) Na javnih površinah je dovoljeno postaviti kiosk, kolikor ta ne potrebuje novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ali če obstaja možnost priključitve na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo brez gradbenih posegov v javno površino in na podlagi dovoljenj po veljavni zakonodaji.
(2) Ko stranka preneha opravljati prodajo v kiosku, mora na javni površini vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške.
11. člen 
Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom 
(1) Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom (v nadaljevanju: gostinski vrt), se mora upoštevati naslednje pogoje:
– tabla do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev v širini vsaj 1,2 m, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to določeno s pogodbo.
(2) Oprema gostinskega vrta ne sme ovirati dostave in izvajanja javnih služb.
(3) Za izvedbo gostinskega vrta niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi v javne površine, razen če je s pogodbo določeno drugače.
(4) Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
12. člen 
Prodajni objekti, premične stojnice za prodajo in premični vozički 
(1) Na javni površini, razen na zelenih površinah, je dovoljeno postaviti premične prodajne objekte, premične stojnice, premične vozičke in motorna vozila namenjene za prodajo.
(2) Po koncu prodaje mora uporabnik prodajni objekt, premično stojnico oziroma premični voziček dnevno odstraniti iz javne površine in na javni površini vzpostaviti prvotno stanje, razen če je v pogodbi določeno drugače.
13. člen 
Cvetlična korita 
Na javni površini je dovoljena postavitev cvetličnih korit tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa.
14. člen 
Samopostrežni avtomat 
(1) Samopostrežne avtomate za prodajo in razdeljevanje različnega blaga (časopisi, mleko in podobno) je dovoljeno postaviti na javnih površinah, vendar ti ne smejo biti pritrjeni v tla, z izjemo parkomatov.
(2) Postavitev dodatnih elementov v sklopu samopostrežnega avtomata (hišice, nadstrešnice, tlakovanje, ograje, table z napisi in podobno) ni dopustna, razen če je tako določeno s pogodbo.
15. člen 
Gradbeni oder ali gradbišče 
(1) Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali obnovo objektov.
(2) Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstavka tega člena.
(3) Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prvega odstavka tega člena je treba po potrebi za čas del odstraniti vse druge objekte posebne ali podrejene rabe javnih površin, postavljene na podlagi tega odloka.
(4) Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javni površini mora uporabnik:
– zagotoviti spremembo prometne ureditve v skladu z dovoljenjem pristojnega organa občinske uprave,
– zagotoviti postavitev začasne prometne signalizacije in začasnih prometnih zavarovanj,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti zavarovan dostop in dovoz do objekta, na katerem se izvajajo gradbena dela.
(5) Na javnih površinah je prepovedano odlagati odpadni in gradbeni material, vrtati vanjo ali jo poškodovati na kakšen drug način in mešati beton ter po njej zlivati kakršnokoli drugo tekočino.
(6) Stranka, ki dobi dovoljenje za postavitev gradbenega odra ali gradbišča, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje. V primeru, da tega ne stori, opravi to vzdrževalec javnih površin na stroške stranke.
16. člen 
Stojnice za predstavitve 
(1) Za predstavitev humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij, za namene volitev in referendumov ter za namene promocije zdravja, se dovoli postavitev stojnice.
(2) Po koncu predstavitve mora uporabnik premično stojnico dnevno odstraniti iz javne površine in na javni površini vzpostaviti prvotno stanje, razen če je v pogodbi določeno drugače.
17. člen 
Postavitev prireditvenega šotora, cirkusa, zabavnega parka 
(1) Prireditveni šotor, cirkus, zabavni park je dovoljeno postaviti na javni površini, v kolikor ta ne potrebuje novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ali če obstaja možnost priključitve na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo brez gradbenih posegov v javno površino in na podlagi dovoljenj po veljavni zakonodaji.
(2) Za postavitev prireditvenega šotora, cirkusa, zabavnega parka niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi v javne površine.
18. člen 
Prepovedi pri rabi javnih površin 
Prepovedano je:
– postaviti objekte, material ali predmete na javno površino brez odločbe ali pogodbe oziroma v nasprotju z odločbo ali pogodbo na podlagi tega odloka,
– uporabljati ali zasesti javno površino brez odločbe ali pogodbe oziroma v nasprotju z odločbo ali pogodbo na podlagi tega odloka,
– poškodovati javno površino ali izvajati gradbene posege na javni površini brez ali v nasprotju s pogodbo ali z odločbo,
– v nasprotju z odlokom postaviti in/ali pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške, senčila, ograje, pomične panoje, šotore, druge načine zavetrovanja, zapiranja ali označevanja območja na območju gostinskega vrta ali izven njega, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– postaviti prostostoječe hladilne omare ali vitrine na javni površini ali v območju gostinskega vrta, razen v primerih iz 9. člena tega odloka,
– uporabljati urbano opremo za prodajo blaga ali storitev,
– prodajanje blaga ali storitev na javni površini v nasprotju z določili tega odloka (brez dovoljenja, prodaja iz roke v roko ali iz kovčkov, torb, škatel in podobno),
– postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– postaviti ali pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za protokolarne namene ali za prireditve ali če je s pogodbo oziroma z odločbo določeno drugače,
– nameščanje zvočnikov in predvajanje glasbe na javnih površinah, razen če je s pogodbo oziroma z odločbo določeno drugače.
IV. UPORABNINA IN TAKSA 
19. člen 
Uporabniki 
(1) Po tem odloku so zavezani plačati uporabnino vsi, ki z občino sklenejo pogodbo za posebno ali podrejeno rabo javne površine oziroma pridobijo dovoljenje, razen:
– za postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin,
– za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov in neprofitnih promocij zdravja.
(2) Uporabnina se ne plačuje v kolikor javne površine uporablja občina ali druge nevladne organizacije, društva, šole, zavodi s sedežem v Občini Cerkno oziroma je občina pokroviteljica, sofinancerka ali soorganizatorka.
(3) Župan lahko oprosti posamezne zavezance plačila uporabnine, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v Občini Cerkno.
20. člen 
(1) Izhodiščna višina uporabnine za uporabo javne površine brez davka na dodano vrednost znaša:
– gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom
0,05 eura/m2/dan
– gostinski vrt, ki ni prostorsko povezan z gostinskim obratom
0,10 eura/m2/dan
– kiosk
0,10 eura/m2/dan
– cvetlično korito
5,00 eurov/leto/kos
– polnilna točka
50,00 eurov/leto
– prodajni objekt oziroma drugo zasedanje javne površine
0,10 eura/m2/dan
– premična stojnica, premični voziček ali motorno vozilo za prodajo: 
do vključno 5 m2
nad 5 m2
5,00 eurov/dan
10,00 eurov/dan
– prodajno mesto v okviru mesečnega sejma: 
do vključno 5 m2
od 5 do vključno 15 m2
nad 15 m2
10,00 eurov/mesec
20,00 eurov/mesec
40,00 eurov/mesec
– samopostrežni avtomat
40,00 eurov/leto
– stojalo za brezplačne časopise
50,00 eurov/leto
– gradbeni oder ali gradbišče
0,10 eura/m2/dan
– stojnica za predstavitve
0,50 eura/dan
(2) Najmanjša površina, od katere se obračuna uporabnina, je 1 m².
(3) Uporabnina brez davka na dodano vrednost za posamezno pogodbo ne more biti nižja kot 5,00 eurov.
(4) Uporabnina se praviloma obračuna v enkratnem znesku za celotno obdobje za katerega je izdano dovoljenje pristojnega organa občinske uprave.
21. člen 
Zavezanci in izdaja odločbe 
(1) Zavezanci za plačilo občinske takse (v nadaljevanju: uporabniki) so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo javne površine za prirejanje razstav, shodov in javnih prireditev.
(2) Zavezanci za plačilo občinske takse niso državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Cerkno ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Cerkno.
(3) Glede na namen so plačila občinske takse oproščene:
– organizacije oziroma društva s sedežem v Občini Cerkno pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske, verske in humanitarne dejavnosti,
– politične stranke, nestrankarske liste in neodvisni kandidati v času volilne kampanje, za prireditve na za ta namen določenih javnih mestih.
(4) Dejstvo, da uporabnik javne površine začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene takse.
(5) Ko pristojni organ na podlagi vloge ugotovi, da so za uporabo javne površine izpolnjeni vsi pogoji, izda odločbo o dovoljeni uporabi javne površine in odmeri občinske takse, v kateri določi taksnega zavezanca, višino občinske takse in rok za njeno plačilo, opredeli javno površino, ki jo bo taksni zavezanec uporabljal ter pogoje in omejitve uporabe javne površine.
(6) Uporabnik lahko začne uporabljati javno površino, za uporabo katere je bila izdana odločba o občinski taksi, naslednji dan po plačilu občinske takse.
22. člen 
Višina takse 
Občinska taksa za uporabo javne površine znaša:
– prirejanje razstav, shodov
20,00 EUR/dan
– javna prireditev površine do vključno 1.500 m²
200,00 EUR/dan
– javna prireditev površine nad 1.500 m²
600,00 EUR/dan
V. NADZOR 
23. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
(2) Če nadzorni organ ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi. V kolikor se uporablja javna površina v nasprotju s tem odlokom, lahko prepove njeno uporabo.
(3) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem odloku opravlja inšpektor skladno s tem odlokom in z veljavnimi predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.
(4) Če uporabnik javne površine za posebno ali podrejeno rabo javne površine nima dovoljenja ali sklenjene pogodbe o rabi javne površine ali uporablja objekte, naprave ali provizorije, ki po tem odloku niso dovoljeni, inšpektor uporabniku odredi njihovo odstranitev.
VI. GLOBE 
24. člen 
(1) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 8. členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 11., 12., 13. ali 14. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrtim, petim ali šestim odstavkom 15. člena tega odloka.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim, petim ali šestim odstavkom 15. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
VII. VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA 
25. člen 
Poškodbe na javni površini se sanirajo na stroške kršitelja v skladu z navodili občine tako, da se vzpostavi prvotno stanje. V primeru, da tega kršitelj ne opravi sam, opravi to vzdrževalec javnih površin na njegove stroške. Odločbo o vzpostavitvi prvotnega stanja izda inšpekcijski organ.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Obstoječi uporabniki javne površine za namene posebne rabe in podrejene rabe iz 2. člena tega odloka, ki nimajo dovoljenja oziroma sklenjene pogodbe, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka vložiti pri pristojnem organu občinske uprave vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma sklenitev pogodbe ter skleniti pogodbo najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pogodbe. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, inšpekcijski organ ukrepa v skladu s 23. členom tega odloka.
27. člen 
(1) Dovoljenja za rabo javne površine, ki so bila izdana na podlagi predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka, veljajo vse do poteka njihove veljavnosti.
(2) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
28. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2016-1
Cerkno, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.