Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Ob-3126/16, Stran 2169
Sprememba 
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16 in 42/16), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 z dne 14. 5. 2015 ter na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-8/2015/12 dne 28. 5. 2015, ter Pogodbe št. 2550-15-311000 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2015 z dne 3. 6. 2015, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja spremembo Javnega poziva 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.
Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (Uradni list RS, št. 107/15 in 15/16) se v drugem odstavku 6. točke spremeni tako kot sledi:
»Za informacije o javnem pozivu lahko upravičena oseba pokliče na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad