Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

Ob-3133/16, Stran 2167
Na podlagi 23. in 24. člena Statuta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan kandidat(-ka), ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da je državljan(-ka) Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu ali magisterij stroke po bolonjskem študijskem programu,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
K prijavi mora kandidat(-ka) priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis,
– program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje,
– dokazilo o državljanstvu RS,
– overjeno fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih delovnih mestih,
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; 
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved; 
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let, s polnim delovnim časom.
Upoštevane bodo popolne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja (vse v slovenskem jeziku), ki bodo prispele najkasneje do 24. 10. 2016, do 12. ure, na naslov: Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za imenovanje direktorja Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.«.
Prijavljeni kandidati(-tke) bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 45 dni po preteku roka za prijave na razpis.
Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.