Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2731. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju, stran 8873.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01, 71/04, 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 53/05, 70/05 – uradno prečiščeno besedilo, 60/06, 63/06 – popr., 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K in 49/16 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
1. člen
S tem odlokom se ureja sprememba Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju (Uradni list RS, št. 41/08 in 41/10).
2. člen 
Tretji člen se spremeni, tako da se glasi:
»Enota Vrtec Šmartno na Pohorju se z dnem 31. 12. 2016 izloči iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavodaOsnovna šola Šmartno na Pohorju.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2016-8-0203
Slovenska Bistrica, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.