Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2719. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016, stran 8846.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/15), ki se določi v naslednjih zneskih:
A.)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
zneski v EUR
I
skupaj prihodki
2.942.416,53
II
skupaj odhodki
3.385.600,47
III
proračunski primanjkljaj (I–II)
–443.183,94
B.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0
V
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0
VI
prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0
C.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII
zadolževanje
107.045,00
VIII
odplačilo dolga
24.302,40
IX
sprememba stanja na računu (I+IV+VII–II–V–VIII)
–360.441,34
X
neto zadolževanje (VII–VIII)
82.742,60
XI
neto financiranje (VI+VII–VIII–IX)
443.183,94
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)
360.441,34
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 007-02/2016-3
Ljubno, dne 29. septembra 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.