Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2733. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016, stran 8875.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 18. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.859.963
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.227.332
70
DAVČNI PRIHODKI
8.745.280
700 Davki na dohodek in dobiček
7.678.845
703 Davki na premoženje
776.941
704 Domači davki na blago in storitve
289.494
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.482.052
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
995.617
711 Takse in pristojbine
9.000
712 Globe in druge denarne kazni
16.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.180
714 Drugi nedavčni prihodki
427.255
72
KAPITALSKI PRIHODKI
31.056
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.056
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
30.000
73
PREJETE DONACIJE
3.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
588.075
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
573.319
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
14.756
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
10.000
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
10.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.972.490
40
TEKOČI ODHODKI
2.711.986
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
613.836
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
91.545
402 Izdatki za blago in storitve
1.779.085
403 Plačila domačih obresti
65.000
409 Rezerve
162.520
41
TEKOČI TRANSFERI
5.127.538
410 Subvencije
100.450
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.223.985
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
293.119
413 Drugi tekoči domači transferi
1.509.984
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.781.411
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.781.411
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
351.555
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
40.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
311.555
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–112.527
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
713
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
713
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
713
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–713
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
207.649
50
ZADOLŽEVANJE
207.649
500 Domače zadolževanje
207.649
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
406.667
55
ODPLAČILA DOLGA 
406.667
550 Odplačila domačega dolga
406.667
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–312.258
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–199.018
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
112.527
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo
536.605
« 
2. člen
V 10. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina za proračun leta 2016 zadolžila v višini 207.649 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0239/2015-2(110)
Slovenske Konjice, dne 29. septembra 2016
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.