Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2849. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A)
2850. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2K)

Drugi akti

2851. Priporočilo k Posebnemu poročilu o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2852. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman
2853. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2854. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2855. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

USTAVNO SODIŠČE

2856. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku
2857. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič F.–Topole J.« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1144/4 in 1145/3, obe k. o. Rifengozd
2858. Odločba o razveljavitvi 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava

BANKA SLOVENIJE

2859. Sklep o spremembi Sklepa o sistemu jamstva za vloge

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2860. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji VI. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2861. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2862. Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
2863. Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (uradno prečiščeno besedilo 2 – UPB2)

OBČINE

Cankova

2864. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2011
2865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova
2866. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Cankova v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Celje

2867. Obvezna razlaga 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero
2868. Odlok o rabi javnih površin
2869. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
2870. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega mestnega jedra Celje – kare 12 – območje 1
2871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012
2872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
2873. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
2874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zgornja Hudinja«
2875. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
2876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija za območje Endomed – OPPN
2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje

Cerkno

2878. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Cerkno in na turističnem območju Smaragdne poti
2879. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Dol pri Ljubljani

2880. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
2881. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012
2882. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Vzgojno varstveni družini Ježek, Dolsko

Dolenjske Toplice

2883. Sklep o spremembi Sklepa št. 602/55/2008-0106 z dne 16. 10. 2008 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Dravograd

2884. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2885. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

2886. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012
2887. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

2888. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Kamnik

2889. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012
2890. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
2891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov
2892. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kočevje

2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem
2894. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Kozje

2895. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2012
2896. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje

Litija

2897. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2011
2898. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

2899. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Log-Dragomer

2900. Sklep o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 30 dni
2901. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mežica

2902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica

Miren-Kostanjevica

2903. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica
2904. Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Miren - Kostanjevica
2905. Pravilnik o dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Miren - Kostanjevica
2906. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

2907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 3. rebalans 2012
2908. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2909. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Mokronog-Trebelno

2910. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012

Mozirje

2911. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mozirje

Murska Sobota

2912. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Novo mesto

2913. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

Radeče

2914. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012

Rečica ob Savinji

2928. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mozirje

Rogatec

2915. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

Semič

2916. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012
2917. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Sežana

2918. Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sežana
2919. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod

Slovenj Gradec

2920. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)

Sveti Jurij ob Ščavnici

2921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici«

Šalovci

2922. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča
2923. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Šalovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Šmarješke Toplice

2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice
2925. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček

Trebnje

2926. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje

Zagorje ob Savi

2927. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti