Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2849. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A)
2850. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2K)

Drugi akti

2851. Priporočilo k Posebnemu poročilu o bivanjskih razmerah Romov na območju jugovzhodne Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2852. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sultanatu Oman
2853. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2854. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2855. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

USTAVNO SODIŠČE

2856. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku
2857. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Jurič F.–Topole J.« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1144/4 in 1145/3, obe k. o. Rifengozd
2858. Odločba o razveljavitvi 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava

BANKA SLOVENIJE

2859. Sklep o spremembi Sklepa o sistemu jamstva za vloge

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2860. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji VI. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2861. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2862. Spremembe Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
2863. Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (uradno prečiščeno besedilo 2 – UPB2)

OBČINE

Cankova

2864. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2011
2865. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova
2866. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Cankova v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Celje

2867. Obvezna razlaga 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero
2868. Odlok o rabi javnih površin
2869. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
2870. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega mestnega jedra Celje – kare 12 – območje 1
2871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012
2872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
2873. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
2874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zgornja Hudinja«
2875. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
2876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija za območje Endomed – OPPN
2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje

Cerkno

2878. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Cerkno in na turističnem območju Smaragdne poti
2879. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Dol pri Ljubljani

2880. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
2881. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012
2882. Sklep o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Vzgojno varstveni družini Ježek, Dolsko

Dolenjske Toplice

2883. Sklep o spremembi Sklepa št. 602/55/2008-0106 z dne 16. 10. 2008 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Dravograd

2884. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2885. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

2886. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012
2887. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

2888. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Kamnik

2889. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2012
2890. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
2891. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov
2892. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kočevje

2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem
2894. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Kozje

2895. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2012
2896. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje

Litija

2897. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2011
2898. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

2899. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Log-Dragomer

2900. Sklep o oprostitvi plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, daljše od 30 dni
2901. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mežica

2902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica

Miren-Kostanjevica

2903. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica
2904. Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Miren - Kostanjevica
2905. Pravilnik o dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Miren - Kostanjevica
2906. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

2907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 3. rebalans 2012
2908. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2909. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Mokronog-Trebelno

2910. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2012

Mozirje

2911. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mozirje

Murska Sobota

2912. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

Novo mesto

2913. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

Radeče

2914. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2012

Rečica ob Savinji

2928. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mozirje

Rogatec

2915. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

Semič

2916. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012
2917. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Sežana

2918. Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sežana
2919. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod

Slovenj Gradec

2920. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)

Sveti Jurij ob Ščavnici

2921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici«

Šalovci

2922. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča
2923. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Šalovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Šmarješke Toplice

2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice
2925. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček

Trebnje

2926. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje

Zagorje ob Savi

2927. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost