Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2896. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje, stran 7504.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB8) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 13. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obveznost plačila komunalnih taks na območju Občine Kozje, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, postopek odmere, obračuna in plačila takse. Vrsta in višina takse je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
V Občini Kozje se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinskih ali drugih dejavnosti na teh površinah,
2. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene,
3. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
4. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
5. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
3. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke je ob sprejetju tega odloka 0,077 EUR.
Vrednost točke se uskladi letno na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Taksni zavezanci po tem odloku so pravne osebe, zasebniki, druge fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
Komunalnih taks ne plačujejo državni ter občinski organi, krajevne skupnosti ter javna podjetja in zavodi, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Kozje.
Glede na namen se komunalna taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, ki jih organizirajo društva s sedežem v Občini Kozje, ter objave teh prireditev na prireditvenem prostoru.
Komunalna taksa se ne plačuje za objave političnih strank/list kandidatov in kandidatov v predvolilnem obdobju.
III. ODMERA KOMUNALNE TAKSE
5. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksne obveznosti v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
6. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti občinsko upravo in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
7. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti občinski upravi pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta (površina, število itd.).
Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi v roku 8 dni po nastanku spremembe prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačevati pred izdajo dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki dovoljenje izda.
8. člen
Takso odmerja in pobira občinska uprava in predstavlja prihodek proračuna občine.
Takso odmerja občinska uprava, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih, ki urejajo davčno izvršbo. Za zapadle in neplačane komunalne takse se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
9. člen
Občinsko takso plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od pravnomočnosti odločbe.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja. O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
10. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna občine in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin.
IV. GLOBE
11. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja.
Z globo 830 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v zvezi z opravljanjem dejavnosti.
V. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna inšpekcijska služba.
Inšpekcijska služba na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega objekta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. V primerih, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi občinska uprava.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 17/97, 45/01).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-13-04
Kozje, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

        POSEBNI DEL – TARIFA KOMUNALNIH TAKS

            Tarifna številka 1
  Za uporabo javne površine pred poslovnimi prostori ter za
opravljanje gostinske, trgovske ali turistične dejavnosti se
plača taksa po naslednjih kriterijih:
  a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:
  glede na namen uporabe
  – za gostinstvo, slaščičarstvo – 1 točki
  – za trgovino – 0,3 točke
  b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene gradbeništva
(adaptacija poslovnih in stanovanjskih prostorov) – 1 točka
  c) dnevno od m2 površine v uporabi za ostale namene, ki niso
zajeti v točki a) in b) – 1 točka.
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.
  Opombe:
  1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi
prostori.
  2. Taksi zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1.
točke.
  3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju, plača
komunalne takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas
uporabe, če gre za začasno postavitev, v dvojnem znesku.
  4. Višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako, da se
število točk pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v m2), s
številom dni uporabe in veljavno vrednostjo točk.

            Tarifna številka 2
  Za uporabo trgov in drugih javnih površin za razstavljanje
predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev se
plača taksa:

  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.
  Opomba:
  Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
zabavne prireditve.

            Tarifna številka 3

  Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:
  – za kioske: 15 točk za vsak m2 dnevno
  – za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno
  – za premične gostinske prikolice: 100 točk dnevno
  – za druge prikolice: 50 točk dnevno
  – za cirkus in zabavni park: 2 točki za vsak m2 dnevno
  – za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za vsako osebno
vozilo s prikolico in 300 točk dnevno za tovornjake.
  Javni zavodi in društva družbenih dejavnosti, ki so
financirani iz proračuna Občine Kozje, so oproščeni plačila
takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira
proračun.
  Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.
  Opomba:
  Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.

            Tarifna številka 4
  Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in
podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na
javnih mestih, se plača taksa od velikost:
  1. če so trajnega značaja:
  – do 2 m2 500 točk letno
  – nad 2 m2 1000 točk letno
  2. če so začasnega značaja:
  – do 2 m2 2 točki dnevno
  – nad 2 m2 4 točke dnevno.
  Opomba:
  1. Zavezanci za plačilo komunalne takse so lastniki tabel,
elektronskih in drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo
oziroma oglase.
  2. Plačilo komunalne takse po tej tarifni številki so
oproščene organizacije, ki opravljajo dejavnosti nekomercialnega
namena.
  3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise
firm na lastnih zgradbah, ki so po zakonu ali odloku občine
obvezni.
  4. Javni zavodi in društva, ki se financirajo iz proračuna
Občine Kozje, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki
za namene, ki jih financira proračun.

            Tarifna številka 5

  Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne
stavbe, se plača taksa od velikosti:
  – do 2 m2 1500 točk letno
  – nad 2 m2 3000 točk letno.
  Javni zavodi in društva s področja družbenih dejavnosti, ki
so financirani iz proračuna Občine Kozje, so oproščeni plačila
takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za namene,
ki jih financira proračun.
  Opomba:
  Taksi zavezanec je lastnik vitrine.              

AAA Zlata odličnost