Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje, stran 7486.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu z 8., 17., 60. in 66. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. redni seji dne 25. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje
1. člen
Naslov odloka se spremeni tako, da se beseda pred besedno zvezo »v Mestni občini Celje« doda besedilo »javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin« in sedaj glasi:
»Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje«.
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Ta odlok določa urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin na območju Mestne občine Celje tako, da se:
– ohrani zasnova in funkcionalnost zelenih površin,
– ohrani načrtovan videz in urejenost zelenih in drugih površin.
Zelene površine in druge javne površine je potrebno redno urejati, varovati in vzdrževati.«
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Za javne zelene površine po tem odloku štejejo:
– javni parki, otroška igrišča, površine namenjene športu in rekreaciji, drevoredi, zelenice, sprehajališča in cvetoči nasadi;
– zelene površine ob javni prometni infrastrukturi;
– obrežja vodotokov in drugih vodnih površin;
– zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v javni rabi ali, če je njihovo urejanje v pristojnosti mestne občine;
– zelene površine okoli javnih zaklonišč;
– omrežje rekreacijske infrastrukture znotraj območij varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, dendrološki spomeniki, posamezne skupine dreves in posamezno za naravno okolje pomembno drevje, v soglasju z lastnikom;
– stavbna zemljišča v javni lasti, ki še niso zazidana;
– zelene površine na pokopališčih;
– zelene površine na kopališčih v javni lasti;
– vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi akti ali drugimi dokumenti pristojnega državnega organa oziroma organa mestne občine opredeljene kot javne zelene površine.«
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »obvezna« nadomesti z besedo »izbirna«.
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »na način, ki ga določa odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje« nadomesti z besedilom: »v okviru javnega podjetja Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.«
V 3. členu se spremeni drugi odstavek, ki sedaj glasi:
»Izvajalcu javne gospodarske službe naročnik preda kataster javnih zelenih površin v Mestni občini Celje, po katerem izvajalec izvaja pogodbene obveznosti.«
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Med druge zelene površine štejejo:
– zemljišča in zelene površine, ki funkcionalno pripadajo večstanovanjskim stavbam in poslovnim objektom, skladno s prostorskimi akti, oziroma upoštevaje ustaljeno rabo,
– skupna zemljišča in zelene površine, ki funkcionalno pripadajo večstanovanjskim stavbam in poslovnim objektom, skladno s prostorskimi akti, oziroma upoštevaje ustaljeno rabo,
– stavbna zemljišča v strnjenem urbanem naselju, ki še niso zazidana,
– vse ostale s prostorskimi dokumenti opredeljene zelene površine.«
6. člen
V 5. členu odloka se briše besedna zveza »v lasti pravnih ali fizičnih oseb urejajo«.
7. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se besedna zveza »zazidalni načrti« nadomesti z besedno zvezo »izvedbeni prostorski akti«.
Za drugim odstavkom 6. člena odloka se doda tretji odstavek, ki glasi: »K predlogu načrtov novih ureditev javnih zelenih površin mora izdati soglasje pristojni organ Mestne občine Celje«.
8. člen
V 7. členu odloka se besedilo »tako, kot to določa Odlok o ravnanju s plodno zemljo (Uradni list SRS, št. 2/88)« nadomesti z besedilom »skladno z veljavno prostorsko zakonodajo s področja varstva okolja«.
9. člen
V prvem odstavku 8. člena odloka se beseda »lokacijski« nadomesti z besedo »projektni«.
V drugem odstavku 8. člena se besedna zveza »Zavod za planiranje in izgradnjo« nadomesti z besedno zvezo »pristojni organ«.
Besedilo tretjega odstavka 8. člena odloka se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Dokler niso urejene predvidene zelene površine, se za objekt ne sme izdati uporabnega dovoljenja. Izjemoma se lahko izda uporabno dovoljenje, če je objekt zgrajen izven obdobja, ko je mogoča saditev rastlin in če investitor predloži izjavo o dokončanju del ureditve zelenih površin.«
V četrtem odstavku 8. člena se besedilo »z lokacijsko« nadomesti z besedilom »s projektno« ter se na koncu tega odstavka doda besedilo »za pridobitev gradbenega dovoljenja«.
10. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedna zveza »Komunalne direkcije«« nadomesti z besedno zvezo »pristojni organ«.
Na koncu prvega odstavka 11. člena se doda besedilo: »Navedeno velja tudi v primeru, če investitor oziroma izvajalec zelenih površin ne uredi ustrezno.«
11. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedno zvezo »načrta urejanja« odstrani beseda »lokacijskih«.
V 14. členu se doda nov, drugi odstavek, ki glasi: »Soglasje izda pristojni organ Mestne občine Celje«.
12. člen
Besedilo šeste alineje drugega odstavka 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»– pustiti pse brez ustreznega nadzora ali voditi pse brez vrvice, psi, ki so uvrščeni v evidenco ugrizov pri centralnem upravnem organu, morajo imeti tudi nagobčnike;«.
V deveti alineji drugega odstavka 15. člena se besedilo »pomožne in začasne« nadomesti z besedilom »nezahtevne in enostavne«.
Na koncu drugega odstavka 15. člena se doda nova, dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– onesnaževati z iztrebki živali, pri čemer mora vodnik oziroma lastnik živali pri sebi venomer imeti vrečke oziroma posodo za odstranjevanje iztrebkov.«.
Doda se nov, tretji odstavek 15. člena, ki glasi:
»Prepovedi iz drugega odstavka tega člena veljajo smiselno tudi za druge javne površine in sicer ulice, pločnike, trge, železniške in avtobusne postaje ter železniška in avtobusna postajališča, javna parkirišča, tržnice, športna igrišča, pokopališča, kopališča, javne površine ob spomeniških, kulturnih in zgodovinskih objektih, ki so namenjena za rabo teh objektov, dostopne poti, dovozi in parkirni prostori ob javnih objektih in večstanovanjskih stavbah.«
13. člen
V sedmi alineji drugega odstavka 16. člena se besedilo »pomožne in začasne« nadomesti z besedilom »nezahtevne in enostavne«.
14. člen
V prvem odstavku 17. člena se pred besedno zvezo »prostorskih izvedbenih aktov« doda beseda »določil«.
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da sedaj glasi: »Soglasje izda pristojni organ Mestne občine Celje«.
15. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, ki pri svojem delu, zlasti v zvezi z identifikacijo osebe, ki je storila prekršek pri tem odloku, sodeluje s Policijsko postajo Celje in Veterinarsko upravo RS.
Stroški sodelovanja drugih organov bremenijo storilca prekrška po tem odloku.«
16. člen
19. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Z mandatno denarno kaznijo 80,00 € se kaznuje za prekršek fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki krši določbe 9., 10., 11., 13., 15. ali 16. člena tega odloka.
Z mandatno denarno kaznijo 40,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki nima ustrezne vrečke oziroma posode za odstranjevanje živalskih iztrebkov.
Če je z dejanjem ali opustitvijo povzročena škoda večja kot 400,00 €, se kaznuje fizična oseba z denarno kaznijo 200,00 € do enainpolkratne višine celotne škode, ki jo določi sodni cenilec hortikulturne stroke, pri čemer denarna kazen ne sme biti višja od 1.250,00 €.
Pri določitvi višine denarne kazni se upoštevajo vse okoliščine prekrška, zlasti če je storilec s svojim ravnanjem ali opustitvijo otežkočal identifikacijo storilca prekrška, ter premoženjsko stanje storilca.
V primeru onesnaževanja z iztrebki živali se za storilca šteje trenutni vodnik živali, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik živali.«
17. člen
V prvem odstavku 20. člena se znesek »100.000 SIT« nadomesti z zneskom »400,00 EUR«.
V drugem odstavku 20. člena se posamezni znesek »500.000 SIT« nadomesti z zneskom »2.000,00 EUR«, znesek »50.000 SIT« pa z zneskom »400,00 EUR«.
Na koncu drugega odstavka 20. člena se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »pri čemer denarna kazen ne sme biti višja od 75.000,00 €.«
18. člen
Doda se nov, 20.a člen, ki glasi:
»Plačilo kazni za prekršek odgovorno fizično ali pravno osebo ne odvezuje odgovornosti za povrnitev povzročene škode.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih površin (Uradni list RS, št. 38/01 in 28/09).
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-19/2012
Celje, dne 25. septembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost