Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2919. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod, stran 7530.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A in 57/12) in 7. ter 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod
1.
S tem sklepom se določa dopolnitev sprejetega Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev (1) prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Sežana zahod (Uradni list RS, št. 88/08), s katerim je bil določen način priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni list RS, št. 23/08).
2.
Sklep se dopolni v točki dva na koncu Ocene stanja in razlogov za pripravo prostorskega akta, in sicer:
»Poleg spremembe prometnih koridorjev za ceste se s spremembami uskladi še potek rezervata predvidene mestne železnice v skladu z določbami Odloka o urbanistični zasnovi mesta Sežana ter na podlagi pobude investitorja pristopi k spremembi poteka gradbene meje na območju terminala.«
3.
V 3. točki, ki določa območje predvidenih sprememb in dopolnitev prostorskega akta, se sklep dopolni tako, da se za prvim odstavkov vrine nov odstavek, sedanji drugi odstavek pa postane tretji:
»Spremembe prometnih koridorjev oziroma spremembe poteka regulacijskih linij so predvidene tudi med območjema urejanja M-19 in M-20, na meji med območji urejanja M-13, M-14 in M-15 ter v območju urejanja P-04. Preveritev zožitve koridorja se bo izvedla za prometnico, ki na območju terminala poteka v smeri sever–jug med območji urejanja M-32, P-12, P-10 in P-11. Preveritev možne spremembe gradbene meje se bo izvedla v območju urejanja P-06. Kot navedeno v prejšnji točki je načrtovana uskladitev poteka rezervata mestne železnice v skladu z določbami Odloka o urbanistični zasnovi mesta Sežana.«
4.
Celotna 7. točka, ki opredeljuje obveznosti v zvezi s financiranjem, se nadomesti z besedilom:
»Postopek priprave in sprejema prostorskega akta vodi Občina Sežana, ki zagotovi tudi potrebna finančna sredstva za pripravo akta, strokovnih podlag, za katere se tekom postopka izkaže, da je potrebna njihova priprava ter sredstva za izdelavo okoljskega poročila. Navedena sredstva se zagotovi v proračunu občine za leto 2012 in 2013.«
5.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-2/2008
Sežana, dne 21. septembra 2012
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost