Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2864. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2011, stran 7452.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 12. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Cankova za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cankova za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2012
Cankova, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost