Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2918. Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sežana, stran 7525.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa postopek prijave obratovalnega časa, redni obratovalni čas, merila na podlagi katerih občinska uprava Občine Sežana (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnosti (v nadaljevanju: gostinski obrat), postopek pridobitve soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, izjemno podaljšanje obratovalnega časa ter nadzor nad uresničevanjem določb tega odloka.
2. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: gostinec) prijavi redni oziroma podaljšani obratovalni čas na obrazcu prijava obratovalnega časa gostinskega obrata, ki je priloga tega odloka. Gostinec mora prijaviti obratovalni čas občinski upravi 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– spremembo osnovnih podatkov gostinskega obrata, ki so sestavni del veljavnega obrazca.
Kolikor v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti obratovalni čas za vsako enoto posebej.
3. člen
Gostinec k vlogi za prijavo rednega oziroma podaljšanega obratovalnega časa priloži:
– dokazilo o lastništvu oziroma najemno pogodbo ali soglasje lastnika gostinskega objekta, v katerem se obrat nahaja kolikor gostinec ni lastnik gostinskega objekta.
4. člen
Razpored rednega oziroma podaljšanega obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata. Potrjen razpored rednega oziroma podaljšanega obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu oziroma kmetiji tako, da je dostopen inšpekcijskemu organu.
II. REDNI OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV
5. člen
Gostinec določi redni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo – med 0.00 in 24.00 uro;
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije – med 6.00 in 2.00 uro naslednjega dne;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari (vključujoč gostinske obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program), vinotoči in osmice – med 6.00 in 24.00 uro;
– obrati za pripravo in dostavo jedi – med 00.00 in 24.00 uro oziroma glede na naročila;
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0.00 in 24.00 uro oziroma v času njihovega obratovanja.
Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
6. člen
Ne glede na določbe 5. člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) in se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim in izletniške kmetije na teh območjih, redno obratovati le med 6.00 in 22.00 uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).
Obratovalni čas, ki presega redni obratovalni čas se šteje za podaljšani obratovalni čas.
7. člen
Gostincu, ki prijavi redni obratovalni čas oziroma ne naproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb osnovnih podatkov gostinskega obrata, ki so sestavni del veljavnega obrazca.
III. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV
Merila za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov
8. člen
Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi sprejetih meril.
Merila za odločanje o podaljšanem obratovalnem času so:
– vrsta gostinskega obrata,
– potrebe gostov,
– poslovanje gostinskega obrata v predhodnem obdobju v smislu kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, utemeljenih pisnih pritožb občanov ...,
– vključevanje gostinskega obrata kot dodatne ponudbe drugim programom (kulturnim, turističnim, športnim, zabavnim ipd.),
– odgovorno ravnanje gostinca, da skrbi za nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
– skrb za urejenost okolice gostinskega obrata,
– drugi utemeljeni primeri, ko to narekuje javni interes.
Glede na vrsto se gostinski obrati delijo na:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom hrano (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči, osmice, gostinski obrati za pripravo in dostavo hrane),
– gostinski obrati brez ponudbe hrane (bari, gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program).
Podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov
9. člen
V skladu z merili iz 8. člena tega odloka se lahko gostinskim obratom podaljša obratovalni čas kot sledi:
– bari, ki so v objektih na območju stanovanj od nedelje do četrtka do 24.00 ure, ob petkih in sobotah do 3.00 ure naslednjega dne;
– slaščičarne, okrepčevalnice, vinotoči do 24.00 ure;
– gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program do 4.00 ure naslednjega dne;
– restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije od nedelje do četrtka do 1.00 ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 3.00 ure naslednjega dne;
– osmice od nedelje do četrtka do 1.00 ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 3.00 ure naslednjega dne;
– gostinski obrati, ki svojo dejavnost opravljajo tudi zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinske terase, letni vrtovi …) smejo v poletnih mesecih (od junija do septembra) obratovati zunaj zaprtih prostorov v enakem obratovalnem času kot sam gostinski obrat, preostale mesece pa največ do 22.00 ure.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se vsem gostinskim obratom, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji, podaljša obratovalni čas največ do 24.00 ure.
Podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena pod pogojem pridobljenega soglasja lastnika oziroma lastnikov poslovnih prostorov v večnamenskem objektu.
Postopek za pridobitev soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času
10. člen
Gostinec mora k prijavi za izdajo soglasja, ki jo poda na predpisanem obrazcu poleg dokumentacije iz 3. člena tega odloka priložiti tudi:
– gostinec mora za gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program priložiti izjavo, da ima gostinski obrat izvedeno protihrupno zaščito ter izjavo, da bo poskrbel za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata ter za red v gostinskem obratu,
– pri prijavi podaljšanega obratovalnega časa za gostinski obrat, ki se nahaja v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) je obvezna priloga prijave: fotokopija pisnega soglasja lastnika oziroma lastnikov poslovnih prostorov.
11. člen
Občinska uprava zavrne gostincu izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, če je podan kateri od naslednjih razlogov:
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja, policije ali občinskega redarstva razvidno, da je gostinec v obdobju 6 mesecev pred oddajo vloge, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, prekoračil podaljšani obratovalni čas več kot dvakrat,
– da je pristojni organ v obdobju 6 mesecev pred oddajo vloge, v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, posredoval več kot dvakrat v zvezi s kršenjem javnega reda in miru, za katerega je iz listin pristojnega organa razvidno, da je odgovoren gostinec,
– da je iz zapisnika občinskega redarstva razvidno, da gostinec v obdobju 6 mesecev pred oddajo vloge, ko je posloval v podaljšanem obratovalnem času, ni izvedel čiščenja javnih površin ob gostinskem obratu, ki jih uporablja, več kot dvakrat.
Gostinec lahko zaprosi za izdajo soglasja po preteku obdobja iz prvega odstavka tega člena.
Kolikor občinska uprava ugotovi, da kateri izmed pogojev za pridobitev soglasja ni izpolnjen, da prijava ni v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega odloka, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas. V tem primeru tudi določi obratovalni čas.
12. člen
Občinska uprava izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata v obliki pisnega soglasja, tako da potrdi obrazec prijave obratovalnega časa.
Občinska uprava o zadevi odloči v roku 15 dni od prejema prijave razporeda podaljšanega obratovalnega časa. Soglasje se izda največ za obdobje enega leta.
Po preteku te dobe mora gostinec vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata preneha veljati.
Preklic soglasja
13. člen
Iz razlogov navedenih v 11. členu tega odloka občinska uprava že izdano soglasje k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času z odločbo takoj prekliče. Po preklicu soglasja gostinski obrat obratuje v rednem obratovalnem času, soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa se gostincu ne izda za obdobje 6 mesecev po preklicu.
IV. IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
14. člen
Gostinec lahko izjemno obratuje brez soglasja občinske uprave dlje od potrjenega obratovalnega časa na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), in sicer največ do 4.00 ure naslednjega dne.
Gostinec lahko izjemno obratuje brez soglasja občinske uprave dlje od potrjenega obratovalnega časa tudi v času javne prireditve na območju Občine Sežana, in sicer ob občinskem prazniku (velja za gostinske obrate v Sežani) in prazniku terana in pršuta (velja za gostinske obrate v Dutovljah) ter drugih krajevnih praznikih, če je soorganizator Občina Sežana ali njene krajevne skupnosti in sicer do ure, ki je določena kot čas trajanja javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev oziroma v priglasitvi prireditve na policijski postaji.
15. člen
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec zaprosi za izdajo posamičnega soglasja k izjemnemu obratovanju gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas, in sicer na dan praznikov in dela prostih dni določenih z zakonom ter v času novoletnih prireditev v mesecu decembru. Za naštete primere se za točno določen dan oziroma dneve izredno podaljša obratovalni čas od nedelje do četrtka največ do 1.00 ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah pa največ do 4.00 ure naslednjega dne.
16. člen
Izjemno soglasje se izda na podlagi vloge gostinca, ki mora biti vložena najmanj 15 dni pred dnevom, za katerega se naproša za izjemno podaljšanje obratovalnega časa. V vlogi pa mora natančno navesti datum, namen ter uro izjemnega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata.
Gostinec lahko zaprosi za izdajo soglasja k izjemnemu obratovanju gostinskega obrata tudi mesečno za več priložnosti hkrati.
Izjemno soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve, z navedbo namena izjemnega podaljšanja.
17. člen
Gostinec je dolžan poskrbeti, da v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, ki se nanaša na prireditve za zaključeno družbo, zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat.
18. člen
Pogoj za pridobitev soglasja za izjemno podaljšanje obratovalnega časa je veljavno soglasje za obratovanje v rednem ali podaljšanem obratovalnem času, potrjeno s strani občinske uprave.
V primeru s strani organov ugotovljene kršitve javnega reda in miru v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, se gostinskemu obratu soglasje za izjemno podaljšanje obratovalnega časa z odločbo takoj prekliče in najmanj 6 mesecev od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
V. NADZOR
19. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega odloka opravljajo pristojni inšpekcijski organi, medobčinski inšpektorat in redarstvo ter policija.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za vprašanja, ki jih ne ureja ta odlok, se neposredno uporabljajo določbe zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo področje gostinstva ter določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 91/05).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2012-8
Sežana, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost