Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2916. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012, stran 7523.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |      2012|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.642.229,98|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.287.644,43|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.908.600|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     |   2.712.350|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    124.850|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     71.400|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   379.044,43|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |   352.444,43|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     2.300|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     2.800|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |      300|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     21.200|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   108.607,59|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     4.112|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   104.495,59|
|   |in neopredm. sredstev          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     2.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     2.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.243.977,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   596.971,65|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   647.006,31|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   4.484.276|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   930.518,79|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   245.173,51|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   39.665,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   621.334,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   13.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   10.845,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.492.855,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   141.222,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   749.017,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   166.739,14|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   435.877,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.946.099,87|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.946.099,87|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    114.802|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.    |     37.500|
|   |in fiz. os., ki niso pror. uporabniki  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|     77.302|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   157.953,98|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |       0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)         |    180.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    180.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    180.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –22.770,02|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –180.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –157.953,98|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |   22.770,02|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   22.770,02|
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič, www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1 in 105/06), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu;
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 76.114,18 € se v višini 46.619,81 € namenijo za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, v višini 29.494,37 € pa za obnovo kanalizacijskega omrežja v ulici Pri pošti v okviru obnove komunalne infrastrukture;
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 3.000,00 € se v celoti uporabijo za Cerod;
– najemnine od komunalne infrastrukture v naslednjih zneskih: 120.000,00 € od oskrbe s pitno vodo, 17.340,00 € od odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 11.846,00 € od najemnine za ravnanje z odpadki, se uporabi za naslednje namene: zamenjavo hidrantov (4.000,00 €), nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi (13.000,00 €), obnovo vodovodnega omrežja v okviru obnove komunalne infrastrukture (70.3970,00 €), CeROD (4.800,00 €), PCRO Vranoviči (3.639,25 €), ekološke otoke (3.332,31 €) ter gradnjo vodovodnega omrežja v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine« (50.017,44 €).«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-08/2011-66
Semič, dne 28. septembra 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost