Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2824. Sklep o imenovanju članice nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2825. Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2826. Sklep o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada
2827. Sklep o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije
2828. Sklep o imenovanju člana Državne volilne komisije
2829. Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
2830. Sklep o razrešitvi petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
2831. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika uprave in vršilke dolžnosti članice uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2832. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
2847. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

2833. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2012

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2848. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije

OBČINE

Hrpelje-Kozina

2834. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012

Koper

2835. Odlok o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper
2836. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Koper«

Rečica ob Savinji

2837. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Sevnica

2838. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
2839. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
2840. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentrupert

2842. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) – za Občino Šentrupert
2843. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
2844. Statut Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.

Škofja Loka

2845. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2012

Trebnje

2846. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

59. Akt o spremembi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (MPNKSMS-A)

Ministrstvo za zunanje zadeve

62. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov
63. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom
64. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Islandijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
65. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom

Popravki

60. Osmi zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003
61. Šesti zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007
AAA Zlata odličnost