Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2821. Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture
2822. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

MINISTRSTVA

2796. Pravilnik o vpisih v kataster stavb
2797. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika
2823. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2798. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
2799. Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo
2800. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom
2801. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji
2802. Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
2803. Poročilo o gibanju plač za julij 2012
2804. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2012

OBČINE

Črnomelj

2805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

Jesenice

2806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
2807. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Krško

2808. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica
2809. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
2810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško

Kuzma

2811. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Ljubno

2812. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Naklo

2813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
2814. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
2815. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2012/2013

Nova Gorica

2816. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
2817. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

2818. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2012

Sveti Jurij ob Ščavnici

2819. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Veržej

2820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost