Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2821. Uredba o izdelavi voznega reda omrežja javne železniške infrastrukture
2822. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

MINISTRSTVA

2796. Pravilnik o vpisih v kataster stavb
2797. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika
2823. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2798. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
2799. Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo
2800. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom
2801. Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji
2802. Tarifa za izvajanje storitev Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
2803. Poročilo o gibanju plač za julij 2012
2804. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2012

OBČINE

Črnomelj

2805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

Jesenice

2806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
2807. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice

Krško

2808. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica
2809. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
2810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško

Kuzma

2811. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti

Ljubno

2812. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Naklo

2813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
2814. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
2815. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2012/2013

Nova Gorica

2816. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
2817. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

2818. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2012

Sveti Jurij ob Ščavnici

2819. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček

Veržej

2820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2012

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici