Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2886. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012, stran 7497.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 12. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11 z dne 29. 12. 2011) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  10.494.294|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   7.026.222|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |   6.248.782|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |   5.696.938|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |    375.710|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |    176.134|
|   |IN STORITVE               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 DRUGI DAVKI             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |    777.440|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |    150.780|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |     2.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |     1.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |    27.200|
|   |IN STORITEV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |    595.960|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   1.207.647|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|    196.838|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   1.010.809|
|   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |     3.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |     3.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   2.256.925|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |    564.025|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA           |   1.692.900|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA          |       |
|   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  10.973.879|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   2.425.260|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |    425.183|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |    71.284|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   1.841.796|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |     6.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |    80.497|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |   2.606.098|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |    73.141|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |   1.956.092|
|   |IN GOSPODINJSTVOM            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |    210.502|
|   |USTANOVAM                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |    366.363|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |   5.656.932|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |   5.656.932|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |    285.588|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |430 INVESTICIJSKI TRANSFER        |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |    207.338|
|   |FIZ. OSEBAM               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |    78.250|
|   |UPORABNIKOM               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –|   –479.586|
|   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |       |
|   |ODHODKI)                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|IV.  |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    27.156|
|V.  |DELEŽEV (440+441)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |    27.156|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    –27.156|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI |   –506.742|
|   |MINUS ODHODKI              |       |
|   |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +|       |
|   |IV.) – (II. + V.)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |                     |       0|
|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |                     |    112.670|
|IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |    112.670|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)      |   –112.670|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –619.412|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –     |       |
|   |(II.+V.+IX.)               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    619.412|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2011-021
Gorenja vas, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost