Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 1440/2012 Ob-4370/12 , Stran 2237
Št. 1440/2012 Ob-4370/12
1. Povabilo k oddaji prijave: V skladu s 36. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave v Mestni občini Koper, naročnik/koncedent: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. +386 (0) 56646330, faks: +386 (0) 56646380, e-pošta: adelija.franca@koper.si, matična številka: 5874424, davčna številka: SI40016803, vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo prijavo za podelitev koncesije za prenovo in urejanje javne razsvetljave. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 2. Prijavitelj/koncesionar: Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne službe. V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis), mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti ustrezen akt o skupnem izvajanju koncesije skladno z zakonom, ki ureja postopke oddaje javnih naročil. 3. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave v Mestni občini Koper. Naročnik/koncedent bo za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe izbral prijavo enega prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev, najprej v skladu s 33. členom Odloka o koncesiji za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 74/12, z dne 1. 10. 2012) z obvestilom o izbiri, skladno z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil. Zoper to obvestilo je dopustno pravno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Glede na to, da je predmet koncesije izvajanje gospodarske javne službe, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, bo koncedent po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdal odločbo, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, ki je predmet tega razpisa. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji in zahtevami tega razpisa dolžan izvesti prenovo javne razsvetljave in bo imel: – izključno oziroma posebno pravico opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, na celotnem območju Mestne občine Koper, – izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve, po posebnem pooblastilu Mestne občine Koper vodenja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo, – dolžnost zagotavljati uporabnikom oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 10 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe obeh pogodbenih strank. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov, določenih z zakonom. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki bo objavljena na spletni strani Mestne občine Koper in je sestavni del tega javnega razpisa. Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne službe v Mestni občini Koper je objavljen v Uradnem listu RS in na Portalu javnih naročil.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost