Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2915. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, stran 7521.

Na podlagi 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 29/09) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. redni seji dne 28. 3. 2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 14. 6. 2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji dne 8. 6. 2012 na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 76/08, 79/09, 51/10), sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina Podčetrtek ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. V notranjem krogu je izpisan sedež organa, in sicer: Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter daje usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je sestavljena enovito, brez organizacijskih enot.
6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer:
– Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest, komunalne inšpekcije.
– Občinsko redarstvo: naloge redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež medobčinske inšpekcije je v Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in občinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal tajnik občine (direktor občinske uprave).
10. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
11. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Rogaška Slatina.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic. S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pravic in dolžnosti prenesejo na vodjo skupne uprave.
12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Rogaška Slatina 60 %
– Občina Rogatec 20 %
– Občina Podčetrtek 20 %.
14. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija.
(3) Stroške za uporabo prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
15. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina. Ostale občine so dolžne kriti te stroške v skladu s 13. členom odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
17. člen
Župani občin ustanoviteljic s pisnim sporazumom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
18. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo s šestmesečnim odpovednim rokom, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in pisnega sporazuma iz 17. člena odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi in kadrovski načrt skupne uprave. V nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih župan sedežne občine imenuje vodjo skupne uprave.
20. člen
(1) Skupna uprava začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame skupna uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
21. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
(3) S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 24/04 in 72/10).
Št. 0320-004/2012
Rogatec, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost