Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 478-38/2011 Ob-4322/12 , Stran 2224
Št. 478-38/2011 Ob-4322/12
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 18. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 26. 9. 2012 ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje – prodaja nepremičnine, parc. št. 56/11, k.o. Predtrg, vrt, v izmeri 1.160 m2. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 99.528,00 € brez 20% DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. 3. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 99. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v četrtek, 25. 10. 2012, ob 10. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Varščina mora biti nakazana do dne 23. 10. 2012, do 11. ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 00. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 5. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 6. Sklenitev pogodbe: Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo varščino. 7. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: DDV, stroške overitve pogodbe in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Manca Tomažin, tel. 04/537-23-45, v delovnih dneh, od 11. do 12. ure. 9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost