Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2913. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto, stran 7520.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl. US: U-I-162/12-5), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB 1) ter na podlagi 11. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 41/08 in 8/09) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. seji dne 27. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto
1. člen
1. člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 41/08 in 8/09) se spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
|Vrtec   | Prvo  | Drugo | Poldnevni|Razvojni |Bolnišnični|
|     |starostno|starostno| program –| oddelek | oddelek |
|     | obdobje | obdobje | romski |     |      |
|     |     |     |  vrtec |     |      |
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
|Vrtec   | 450,80 | 333,69 |     |     | 2.835,11 |
|Ciciban  |     |     |     |     |      |
|Novo   |     |     |     |     |      |
|mesto   |     |     |     |     |      |
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
|Vrtec   | 450,80 | 333,69 | 327,48 | 900,22 |      |
|Pedenjped |     |     |     |     |      |
|Novo   |     |     |     |     |      |
|mesto   |     |     |     |     |      |
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
|Vrtec pri | 403,93 | 297,25 |     |     |      |
|OŠ    |     |     |     |     |      |
|Brusnice |     |     |     |     |      |
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
|Vrtec pri | 425,89 | 332,49 |     |     |      |
|OŠ    |     |     |     |     |      |
|Stopiče  |     |     |     |     |      |
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
|Društvo  | 450,80 | 333,69 |     |     |      |
|Ringa   |     |     |     |     |      |
|Raja   |     |     |     |     |      |
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
|Vrtec   | 450,80 | 333,69 |     |     |      |
|Jana   |     |     |     |     |      |
|d.o.o.  |     |     |     |     |      |
+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov znašajo 38,64 EUR mesečno na otroka v vseh vrtcih, razen za vrtca pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil 34,44 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 1,64 EUR na dan za vrtca pri šolah, za vse ostale pa 1,84 EUR na dan. Podatki so izračunani za povprečje 21 dni mesečno.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. O odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 50 % njim določenega plačilnega razreda. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni (prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega plačilnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec pri mesečnem obračunu pošlje pristojni službi na Mestni občini Novo mesto fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo o odsotnosti z vrtca z navedbo datuma.
Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih določa občina plačnica.
Določbe tega člena veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.«
4. člen
9. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za plačilo programa vrtca starši za novo sprejete otroke plačajo akontacijo v višini 43 % od cene programa vrtca v katerega je otrok vključen. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec izvede poračun od datuma vključitve otroka.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.«
5. člen
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2012, razen določil 1. člena tega sklepa, ki se uporabljajo od 1. 6. 2012 dalje.
Št. 602-36/2012
Novo mesto, dne 27. septembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost