Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2901. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7508.

Na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) v povezavi z 39. členom Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10) in 212. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 13. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Pri nepremičninah, parc. št. 2025/15, k. o. Log, se vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe: Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, matična številka 2261154, do celote in zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Navedena nepremičnina se vknjiži v korist Občine Log - Dragomer in se na njej zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava, po pravnomočnosti odločbe pa se izvede vpis v zemljiško knjigo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-15/2012
Dragomer, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost