Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 439/2012 Ob-4358/12 , Stran 2236
Št. 439/2012 Ob-4358/12
I. Besedilo javnega razpisa Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, v nadaljevanju Uredba) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09 in 13/11), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo dela površine s parcelno številko 1275/4, k.o. Izola
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je: del zemljišča s parc. št. 1275/4, k.o. Izola, v izmeri 110 m2, od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013, ki predstavlja površino s parcelno številko 1275/4, k.o. Izola. Izklicna cena za najem zemljišča, v izmeri 110 m2 je 4.840,00 €. II. Pogoji prijave 1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – izpolnjen obrazec PRIJAVA z jasnim opisom ponudbe prodaje; – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS; – potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 01240-0100006381, – podpisan vzorec pogodbe. 2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. III. Pogoji najema Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na podlagi sklepa župana št. 478-60/11 z dne 15. 10. 2011. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) DDV ni obračunan. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10% izklicne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije, podračun št. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine Istra«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. Najemnina za najem javne površine se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem. IV. Merila za ocenitev ponudb Zemljišče se odda ponudniku s ponujeno najvišjo najemnino. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako višino najemnine se med njima opravijo pogajanja. Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem ima prednostno pravico do najema uporabnik poslovnega prostora, ki se nahaja tik ob zemljišču, ki je predmet oddaje. V. Navodila za pripravo prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Rok in način predložitve prijav Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 22. 10. 2012 do 12. ure (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javna ponudba za najem dela nepremičnine s parcelno številko 1275/4, k.o. Izola – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav vrnjene prijavitelju. VII. Datum odpiranja in vsebina prijav Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je komisija Urada za upravljanje z občinskim premoženjem. Odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 24. 10. 2012, ob 14 uri v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala skladno s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb ni javen. VIII. Izid razpisa Strokovne službe Urada za upravljanje z občinskim premoženjem, bodo, po prejemu zapisnika, izdale sklep o izboru najemnika. Ponudnik bo s sklepom o izbiri obveščen najkasneje v roku deset dni. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina), – kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, na tel. 05/660-01-44 (Eleonora Paliska) ali po el. pošti na: eleonora.paliska@izola.si.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost