Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje, stran 7475.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 30. in 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12 in 71/12), 6. in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o. (Uradni list RS, št. 87/11 in 101/11) in 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. seji dne 25. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje
1. člen
V Odloku o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06) se v 1. členu črta 2. točka.
2. člen
V 2. členu se črta šesta alineja.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
Vsa medsebojna razmerja med lastnikom infrastrukturnih objektov in naprav in izvajalcem javnih služb so opredeljena v Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, z dne 1. 9. 2010.
4. člen
V 6. členu se črta druga alineja.
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
Mestna občina Celje kot ustanoviteljica Energetike Celje, d.o.o. pooblašča njen nadzorni svet, da daje predhodno soglasje k sprejemu naslednjih aktov iz 11. člena:
– soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in
– soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
6. člen
V 20. členu se spremeni druga alineja tako, da se glasi:
– splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 42/08 in 14/09).
Črta se četrta alineja.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-00001/2006
Celje, dne 25. septembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost