Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2897. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2011, stran 7505.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 14. seji dne 19. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2011, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2011 izkazuje v evrih:
+--------+-------------------------------------+----------------+
|A.   |bilanca prihodkov in odhodkov    |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|I.   |prihodki               |  12.632.516,60|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|II.   |odhodki               |  14.318.898,32|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|III.  |proračunski primanjkljaj       |  –1.686.381,72|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|B.   |račun finančnih terjatev in naložb  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IV.   |prejeta vračila danih posojil    |    14.739,13|
|    |in prodaja kapitalskih deležev    |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|V.   |dana posojila in povečanje      |    40.000,00|
|    |kapitalskih deležev         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VI.   |prejeta minus dana posojila     |   –25.260,87|
|    |in spremembe kapitalskih deležev   |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|C.   |račun financiranja          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VII.  |zadolževanje             |  1.900.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|VIII.  |odplačila dolga           |   413.333,16|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|IX.   |sprememba stanja sredstev      |   –224.975,75|
|    |na računu              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|X.   |neto zadolževanje          |  1.486.666,84|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|XI.   |neto financiranje          |  1.686.381,72|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|XII.  |stanje sredstev na računih na dan 31.|   –183.430,88|
|    |12. 2011               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|D.   |bilanca sredstev rezerv       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|I.   |prihodki               |  1.018.396,51|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|II.   |odhodki               |   689.158,84|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|III.  |presežek               |   329.237,67|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|E.   |premoženjska bilanca         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |– sredstva              |   55.500.087|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |– obveznosti in lastni viri     |   55.500.087|
+--------+-------------------------------------+----------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Litija, dne 19. septembra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost