Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

Št. 567/12 Ob-4350/12 , Stran 2227
Št. 567/12 Ob-4350/12
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-78, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 38. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in na podlagi sklepa za razpis direktorja/direktorice z 12. seje sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica z dne 14. 9. 2012, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda, po določilih Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-78, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj, – ali višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, – kandidat/ka mora imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki jih dokazuje z dosedanjimi delovnimi izkušnjami, – zaželena dodatna znanja s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, računalniško znanje in znanje tujega jezika, – ob prijavi mora predložiti program razvoja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, – kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, – skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/co imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji preneha mandat na podlagi zakona. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo petih let. Z imenovanim/no direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: CUDV Matevža Langusa Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

AAA Zlata odličnost