Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2869. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje, stran 7461.

Na podlagi tretjega odstavka 16., 95. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 110/02 – ZGO-1, 109/10 – ZCes-1), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 3. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/11, 51/12 in 71/12), Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11) ter Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 19/10) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. seji dne 25. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja način in predmet opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: javna služba), zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,
– vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti izvajalcev,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka,
– druge elemente, pomembne za opravljanje javne službe.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »javna služba« je gospodarska javna služba vzdrževanja javnih cest;
– »občinske javne ceste« (v nadaljnjem besedilu javne ceste) so (1) kategorizirane občinske ceste, ki se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje ter (2) prometne površine, objekti in naprave na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja na območju Mestne občine Celje;
– »prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah« (v nadaljnjem besedilu prometna signalizacija in prometna oprema) sestavljajo prometni znaki, razen svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, turistična in druga obvestilna signalizacija in prometna oprema na cestah;
– »javno podjetje« je VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.;
– »pristojni občinski organ« je Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
Javna služba iz tega odloka se zagotavlja v javnem podjetju VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., ki je izvajalec javne službe.
5. člen
(območje izvajanja)
Ta odlok se nanaša na izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest na celotnem območju Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: občina).
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, ZA KATERE SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
6. člen
(vrsta in obseg objektov in naprav)
(1) Javna služba se izvaja na kategoriziranih občinskih javnih cestah in na prometnih površinah, objektih in napravah na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja na območju Mestne občine Celje.
(2) Vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest se nanaša na urejanje:
– cestnega sveta,
– cestnega telesa,
– cestišča,
– brežine ceste,
– cestnih objektov,
– prometne opreme,
– cestnih priključkov do meje cestnega sveta,
– naprav za odvodnjavanje cest,
– servisnih prometnih površin (parkirišča in avtobusno obračališče ter podobno),
– servisnih površin z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa,
– funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa ter
– prometne signalizacije in prometne opreme.
(3) Vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja na območju Mestne občine Celje se nanaša na urejanje:
– odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju,
– podhodov in nadhodov za pešce,
– kolesarskih stez in pločnikov,
– zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta ter
– prometne signalizacije in prometne opreme.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
(vzdrževanje javnih cest)
(1) Vzdrževanje javnih cest po tem odloku obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja njihovo varnost in prevoznost, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Vzdrževanje javnih cest obsega:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
– večja vzdrževalna dela,
– redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje javnih cest,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– vodenje katastra,
– intervencijske ukrepe,
– zimsko službo,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme ter
– dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in prometne opreme,
– druga podobna dela, ki vzdržujejo njihovo stanje takšno, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.
8. člen
(izvedbeni program)
(1) Vzdrževanje javnih cest izvaja javno podjetje v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje.
(2) Javno podjetje pripravi predlog izvedbenega programa vzdrževanja javnih cest v Mestni občini Celje za prihodnje leto do 1. septembra tekočega leta in ga posreduje v uskladitev pristojnemu občinskemu organu. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja javnih cest je ocena stroškov vzdrževanja.
9. člen
(pregledniška služba)
(1) V okviru pregledniške službe je javno podjetje dolžno nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na javne ceste ter promet na njih ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov javnih cest.
(2) V pregledniški službi se izvajajo tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na javnih cestah, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je izvajalec pregledeniške službe dolžan zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih enkrat mesečno posredovati pristojnemu občinskemu organu.
(3) O posegih ali uporabi javnih cest in varovalnega pasu cest, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja ter obvestiti pristojni občinski organ in občinskega inšpektorja za ceste, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) V pregledniški službi se izvajajo pregledi javnih cest najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo javne ceste ali promet na njih se pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost prometa.
10. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe javnih cest se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.
11. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Bankine je potrebno vzdrževati tako, da kota bankine ni višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4 % in ne večji kot 10 %. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidni in dostopni morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.
12. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja javnih cest mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh javnih cest zagotovljeno regulirano odvajanje vode.
13. člen
(redno vzdrževanje brežin)
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določena nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in prometnih površin.
14. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev)
(1) Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in v prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
(2) Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v javno cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, črpališča, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav.
(3) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov in naprav sodi:
– čiščenje prometnih površin in prometne opreme na objektu,
– čiščenje prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– čiščenje ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
– čiščenje naprav za odvodnjavanje,
– čiščenje naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt oziroma napravo ali promet,
– popravila poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– popravila posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravila zaščitne plasti armature itd.),
– popravila protikorozijske zaščite,
– popravila hidroizolacije in odvodnjavanja,
– popravila izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
– popravila in servisiranje hidromehanske opreme,
– druga podobna dela, ki vzdržujejo njihovo stanje takšno, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.
15. člen
(večja vzdrževalna dela)
(1) Večja vzdrževalna dela na javnih cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov javnih cest. Izvajajo se občasno glede na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti javnih cest ter glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
(2) Obseg večjih vzdrževalnih del je sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih javnih cest.
16. člen
(redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu)
Na površinah, ki so sestavni del javne ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.
17. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.
18. člen
(čiščenje javnih cest)
Javne ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz javnih cest ter varovanje okolja.
19. člen
(nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil)
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja javno podjetje s sodelovanjem policije.
20. člen
(vodenje katastra)
Javno podjetje mora voditi evidence o občinskih javnih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.
21. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Javno podjetje je dolžno organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na nivo varnosti na javnih cestah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžno takoj obvestiti pristojni občinski organ, kadar je ogrožen ali oviran promet pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je javno podjetje dolžno nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb javne ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžno:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje javne ceste,
– vzpostaviti prevoznost javne ceste, če je to možno.
22. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se javne ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Predlog izvedbenega programa zimske službe pripravi javno podjetje in ga posreduje v uskladitev pristojnemu občinskemu organu do 1. septembra tekočega leta. Sestavi del izvedbenega programa zimske službe je ocena stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske službe se uskladi s sprejetim proračunom.
(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti javnega podjetja,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
(4) Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala,
– pripravo javne ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti) in
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
(5) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
(6) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli javnih cest posipajo proti poledici. Javno podjetje mora pred začetkom zimske sezone vzpostaviti takšno razmerje s pristojno hidrometeorološko službo, ki bo zagotavljalo ažurne vremenske informacije. Prejete informacije so osnova za posamezni ukrep pluženja ali posipanja. Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Na delih javnih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, mora javno podjetje namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
(7) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
(8) Vzdrževanje prevoznosti posameznih javnih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so javne ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev javnih cest po prednostnih razredih je opredeljena tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.
(9) Po koncu zimskega obdobja mora javno podjetje z javnih cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo in prometno opremo ter cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju.
(10) Prioritetni razredi vzdrževanja prevoznosti posameznih javnih cest v zimskih razmerah so opredeljeni skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest.
Tabela 1: Prioritetni razredi
+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+
|Prednostni |Vrsta ceste|Prevoznost | Sneženje |Močno sneženje|
| razred  |      |  ceste  |      |       |
+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+
|  I.   |avtoceste, |   –   |   –   |    –   |
|      |hitre ceste|      |      |       |
+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+
|  II.  |glavne   |od 5. do  |zagotoviti |zagotoviti  |
|      |mestne   |22. ure  |prevoznost, |prevoznost  |
|      |ceste,   |      |možni    |(pri     |
|      |mestno   |      |zastoji do 2|večpasovnicah |
|      |središče  |      |uri med 22. |prevoznost  |
|      |      |      |in 5. uro  |vsaj enega  |
|      |      |      |      |voznega pasu),|
|      |      |      |      |možni zastoji |
|      |      |      |      |do 2 uri   |
|      |      |      |      |predvsem med |
|      |      |      |      |22. in 5. uro |
+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+
|  III.  |pomembnejše|od 5. do  |zagotoviti |zagotoviti  |
|      |lokalne  |22. ure  |prevoznost, |prevoznost  |
|      |ceste,   |      |možni    |(pri več   |
|      |zbirne   |      |zastoji do 2|pasovnicah  |
|      |mestne   |      |uri med 22. |prevoznost  |
|      |ceste   |      |in 5. uro  |vsaj enega  |
|      |      |      |      |voznega pasu),|
|      |      |      |      |možni zastoji |
|      |      |      |      |do 2 uri   |
|      |      |      |      |predvsem med |
|      |      |      |      |22. in 5. uro |
+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+
|  IV.  |ostale   |od 7. do  |zagotoviti |zagotoviti  |
|      |lokalne  |20. ure  |prevoznost, |prevoznost,  |
|      |ceste in  |      |možni    |možni zastoji |
|      |mestne   |      |zastoji   |do enega dne |
|      |ceste   |      |      |       |
+-----------+-----------+-----------+------------+--------------+
|  V.   |parkirišča |upoštevati |zagotoviti |zagotoviti  |
|      |      |krajevne  |prevoznost, |prevoznost,  |
|      |      |potrebe  |možni    |možni     |
|      |      |      |zastoji do |večdnevni   |
|      |      |      |enega dne  |zastoji    |
+-----------+-----------+---------------------------------------+
|  VI.  |ceste, ki |območja se definirajo v Izvedbenem   |
|      |se v    |programu zimske službe         |
|      |zimskih  |                    |
|      |razmerah  |                    |
|      |zapro   |                    |
+-----------+-----------+---------------------------------------+
Opombe k tabeli:
1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.
2. Ne glede na določila v 3. stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
3. Za preprečevanje poledice na javnih poteh in javnih pešpoteh se zagotovi posipni material ob robu javne ceste.
4. Kolesarske poti se uporabljajo za odlaganje snega in so opremljene z dopolnilno prometno signalizacijo.
(11) Zimska služba vključuje zagotavljanje prehodnosti pločnikov. Pločniki ob glavnih mestnih cestah se čistijo na obeh straneh ceste, pločniki ob ostalih cestah iz 8. točke tega člena se čistijo na eni strani ceste. Čiščenje pločnikov se izvaja med 6. in 20. uro, in sicer ko zapade 10 cm snega in še sneži. Po čiščenju je potrebno te površine posipati proti poledici.
23. člen
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema mora biti redno vzdrževana tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.
24. člen
(dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in prometne opreme)
Dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in prometne opreme se izvaja na podlagi odločb, ki jih izdaja pristojni občinski organ. Prometna signalizacija in prometna oprema mora biti izvedena v skladu z zakoni, ki urejajo varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
25. člen
(javna obvestila in naznanila)
Javno podjetje mora uporabnike javnih cest z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno in pravočasno obveščati o stanju javnih cest.
V. NAČIN FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
26. člen
(viri financiranja)
Sredstva za financiranje izvajanja gospodarske javne službe po tej uredbi se zagotavljajo iz:
– proračuna Mestne občine Celje,
– uporabnikov javnih dobrin in storitev,
– drugih virov.
27. člen
(način plačila javnega podjetja)
Način plačila javnega podjetja se določi s posebno pogodbo.
28. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojni občinski organ ali oseba, ki je s strani občine pooblaščena za nadzor (v nadaljevanju: nadzornik).
(2) Javno podjetje mora v skladu s pogodbo iz 31. člena tega odloka posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
(3) Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju javno podjetja obravnavati kot poslovno tajnost.
29. člen
(nepredvidljive okoliščine)
Javno podjetje mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Kot višja sila se ne šteje stavka pri javnem podjetju zaposlenih delavcev.
30. člen
(pogodba o izvajanju javne službe)
O pogojih in načinu izvajanja javne službe bosta občina in javno podjetje skleneta posebno pogodbo, najkasneje do 1. 1. 2013.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL TEGA ODLOKA
31. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec ter pristojni občinski organ v skladu z določili zakonov, ki urejajo ceste in inšpekcijski nadzor.
(2) Pristojni občinski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(začetek izvajanja javne službe)
Javno podjetje začne z izvajanjem javne službe v skladu s tem odlokom s 1. 1. 2013.
33. člen
(preklic odlokov)
S 1. 1. 2013 preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanja javnih cest in urejanja prometne signalizacije ter o podelitvi koncesije teh gospodarskih javnih služb v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 103/11, 34/12 in 53/12).
34. člen
(objava in veljavnost odloka)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 0302-20/2012
Celje, dne 25. septembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost